สรุปข่าว
31 ก.ค. 2557
'ฤดูผวา'..ยังเกิดซ้ำๆ 'น้ำท่วมไทย' นับวัน 'ปัญหาสะสม'
หนังสือพิมพ์ : เดลินิวส์ ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 25 ก.ค. 2557 - 25 ก.ค. 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)