สรุปข่าว
28 ก.ค. 2551
แม่น้ำโขงกัดเซาะ - แผ่นดินไหยหด ระบุหายทุกปี-เร่งสร้างแนวเขื่อนป้องกันริมตลิ่ง
หนังสือพิมพ์ : ข่าวสด ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 27 ก.ค. 2551 -
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)