สรุปข่าว
09 ก.ค. 2550
โยธาฯ ออกกฎหมายผังเมือง คุมเข้มอาคาร ค้าปลีก - ส่ง 11 จังหวัด
หนังสือพิมพ์ : อาคารที่ดิน อัพเกรด ฉบับที่ : - ฉบับวันที่ : 02 ก.ค. 2550 - 09 ก.ค. 2550
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)