สรุปข่าว
10 ต.ค 2555
ยธ.สร้างเขื่อนริมตลิ่งทุกลุ่มน้ำ งบเพียง 1.6 หมื่นล้าน ทำผังเมือง
หนังสือพิมพ์ : ประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 10 ต.ค 2555 -
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)