สรุปข่าว
03 เม.ย. 2551
มท.2 มอบ 4 นโยบายเร่งด่วน "โยธาฯ" แจงปัญหาขาดงบประมาณ
หนังสือพิมพ์ : อาคารบ้านและที่ดิน Weekly ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 25 มี.ค 2551 - 05 เม.ย. 2551
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)