สรุปข่าว
19 ก.พ. 2551
ผู้ว่าฯ อ่างทองยัน 'เขื่อน' กันน้ำท่วมเสร็จแน่ 'เม.ย.' นี้
หนังสือพิมพ์ : มติชน ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 19 ก.พ. 2551 -
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)