สรุปข่าว
11 ธ.ค 2550
ร้องนายกฯ ยืดเวลาตรวจสอบอาคาร : ออกกฎเฉพาะกาลขยายอีก 180 วัน / เตรียมเจรจา บ.ประกันหาราคามาตรฐานถ่วงดุล
หนังสือพิมพ์ : ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 09 ธ.ค 2550 - 12 ธ.ค 2550
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)