สรุปข่าว
16 พ.ย 2550
'โชห่วย' ขอนแก่นตั้งชมรมสู้ห้างยักษ์ สุดทนทุนต่างชาติขยายลงท้องถิ่น / ตัดทางทำกินชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐ ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 15 พ.ย 2550 -
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)