สรุปข่าว
05 พ.ย 2550
โยธาเอาจริง อาคารเข้าข่ายต้องตรวจให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้ : อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 9 ประเภทต้องตรวจสอบและยื่นแบบภายใน 29 ธันวาคม 2550
หนังสือพิมพ์ : ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 04 พ.ย 2550 - 07 พ.ย 2550
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)