สรุปข่าว
28 มี.ค 2554
เหยื่อแผ่นดินไหวพม่าทะลุ 75- เจ็บกว่า 100 ตึกเก่า กทม. "2พัน" เสี่ยง
หนังสือพิมพ์ : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 28 มี.ค 2554 -
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)