ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง , ผังเมืองรวมชุมชน เพื่อประกาศกฎกระทรวงใช้บังคับต่อไป
 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง , ผังเมืองรวมชุมชน เพื่อประกาศกฎกระทรวงใช้บังคับต่อไป
1
สำรวจ กำหนดเขตผัง
2
วิเคราะห์ วางผังร่าง ปรึกษาส่วนผังเมืองและส่วนวิเคราะห์
3
ประชุมพิจารณาผังร่าง
     3.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง (กรมฯ)
     3.2 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานและจัดทำผังเมืองรวม (อนุฯ ประสาน)
4
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
     4.1 ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม (ทปษ)
     4.2 ประชุมประชาชน
5
ประชุมคณะกรรมการผังเมือง (พิจารณาร่างผังเมืองรวม)
     5.1 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณางานวางและจัดทำผังเมืองรวม (อนุฯ วางผัง)
     5.2 ประชุมคณะกรรมการผังเมือง
6
ปิดประกาศพร้อมกำหนด 90 วัน
7
รวบรวม ตรวจสอบ พิจารณาคำร้องและแจ้งผลการพิจารณาคำร้องต่อผู้ร้อง
     7.1 ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม (ทปษ)
     7.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง (กรมฯ)
     7.3 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคำร้องของผู้ีมีส่วนได้เสียที่ร้องขอแก้ไขหรือ
          เปลี่ยนแปลงหรือ ยกเลิก ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมือง
          (อนุฯ คำร้อง)
     7.4 ประชุมคณะกรรมการผังเมือง
     7.5 แ้จ้งผลการพิจารณาคำร้องต่อผู้ร้อง
8
จัดทำเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย
9
เสนอคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
     9.1 ประชุมคณะกรรมการร่างกฎหมายมหาดไทย
     9.2 ประชุมกระทรวงมหาดไทย
10
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ
11
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
12
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
13
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
14
กรมฯ จัดทำร่างกฎกระทรวงที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจแล้ว
15
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งให้กระทรวงมหาดไทย
16
เสนอกระทรวงฯ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม
17
กรมฯ จัดพิมพ์แผนที่และแผนผัง
18
ส่งกฎกระทรวงไปประกาศราชกิจจานุเบกษา

 

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด
1
เก็บรวบรวมข้อมูล สำรวจพื้นที่ภาคสนาม และจัดทำแผนที่พื้นฐาน
- ประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
2
วิเคราะห์ วางผังร่าง
- ประชุมเสนอทางเลือกการพัฒนาพื้นที่
- นำเสนอผังร่าง
3
ประชุมพิจารณาผังร่าง
3.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง
3.2 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทำผังเมืองรวม
4
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปิดประกาศ 15 วัน)
4.1 ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
4.2 ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน
5

ประชุมคณะกรรมการผังเมือง (พิจารณาร่างผังเมืองรวม)(กรม)
5.1 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณางานวางและจัดทำผังเมืองรวม
5.2 ประชุมคณะกรรมการผังเมือง ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง

6
ปิดประกาศพร้อมข้อกำหนด 90 วัน
7
รวบรวม ตรวจสอบ พิจารณาคำร้อง และแจ้งผลการพิจารณาคำร้องต่อผู้ร้อง
7.1 ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด (พิจารณาคำร้อง)
7.2 ประชุมคณกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง
7.3 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียที่ร้องขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมือง
7.4 ประชุมคณะกรรมการผังเมือง
7.5 แจ้งผลการพิจารณาคำร้องต่อผู้ร้อง
8
จัดทำเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย
9
เสนอคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
10
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ
11
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
12
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
13
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
14
กรมฯ จัดทำร่างกฎกระทรวงที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจแล้ว
15
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งให้กระทรวงมหาดไทย
16
เสนอกระทรวงฯ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม
17
กรมฯ จัดพิมพ์แผนที่และแผนผัง
18
ส่งกฎกระทรวงไปประกาศราชกิจจานุเบกษา

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
ที่อยู่: 224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320   และ 218/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง: (พระราม 9) 0-2201-8000 : (พระรามที่ 6) 0-2299-4000
E- mail: webmaster@dpt.mail.go.th