เว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมืองถาม/ตอบด้านผังเมืองถาม/ตอบด้านอาคารและด้านช่างถาม/ตอบด้านการควบคุมและตรวจสอบอาคารถาม/ตอบด้านอื่นๆ
กฎหมายด้านผังเมือง
กฎหมายด้านโยธาธิการ
มาตรฐานด้านผังเมือง
มาตรฐานด้านโยธาธิการ
ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร
ข้อมูลการตรวจสอบอาคาร
ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
ข้อมูลหลุมขุดเจาะชั้นดินทั่วประเทศ
ปิดประกาศผังเมืองรวม 15 วัน
ปิดประกาศผังเมืองรวม 90 วัน
กฎกระทรวงผังเมืองรวม
ฐานข้อมูลผังเมืองรวม
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000 หรือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ 1111
E-mail : webmaster@dpt.mail.go.th
---------------------------------------------
โฮมเพจนี้สามารถแสดงผลได้ดีที่สุดด้วย IE และความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768 pixel ขึ้นไป

พัฒนาโฮมเพจนี้โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ