รายการ
Download
คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ 1   แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558)
ส่วนที่ 2   การพัฒนายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategic Formulation)
                 ความเป็นมา
                 สภาพทั่วไปของกรมโยธาธิการและผังเมือง
                    พันธกิจตามกฏหมาาย (Legal Mandate)
                    กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
                    กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
                 การพัฒนายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategic Formulation)
                    การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
                   จุดยืน และทิศทางเชิงกลยุทธ์
                 การพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ (Operation Plan and Budget Development)
                    (1) ผลผลิต/โครงการ
                    (2) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง
                 การถ่ายทอดแผนบริหารราชการแผ่นดินสู่แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  
                 แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
                 แผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO
                    (1) ผังเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/กรม (2555-2558)
                    (2) ผังเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555
                    (3) ผังเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2555-2558) กรมโยธาธิการและผังเมือง
ส่วนที่ 3 ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
                ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (part 1)
                 ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (part 2)
ภาคผนวก
                 ภาคผนวก ก แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
                 ภาคผนวก ข ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2555