หน้าแรก    ค้นหา    โครงการที่เบิกจ่ายหมดแล้ว    โครงการที่ช้ากว่ากำหนด    สรุปการเบิกจ่าย   
งบประมาณปี :
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
    งาน/โครงการ : เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบุ่งซวย หมู่ 2 (ต่อเนื่อง- เขื่อนเดิม) ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี   

ปีงบประมาณ : 2554

ประเภท : งานก่อสร้างชายแดน (ส่วนกลาง)  จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้รับเหมา : บ. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จก.
สัญญาเลขที่ : 120/2555    ลงวันที่ : 17 ม.ค. 2555

เริ่มวันที่ :     สิ้นสุดวันที่ :

งบประมาณ : ตาม พรบ. 60,000,000 บาท    ตามสัญญา 59,915,000 บาท

ความยาว : ตาม พรบ. 500 เมตร    ตามสัญญา 540 เมตร
คณะกรรมการตรวจการจ้าง : คำสั่งเลขที่ 223/2555 ลว.09-03-2555
ประธาน/กรรมการ :
นางภัททิรา สุริวรรณ
นายไพฑูรย์ นนทศุข
นายดิลก แวงโสธรณ์
นายภาณุพงศ์ ไตรธรรม
หน.ฝ่ายวิชาการ ยผจ.
ผู้ควบคุมงาน :
นายเมธี พัฒนกันต์
นายคมกริช ขันธเกษ
นายชัยรัตน์ ชำนาญกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติมโครงการ :

การใช้จ่ายงบประมาณ :
งบประมาณปีงบประมาณ (บาท)ใช้ไป (บาท)คงเหลือ (บาท)ใช้เงิน (%)
255412,000,00012,000,000-100
2555 ผูกพันปี 255421,000,00017,747,2503,252,75084.51
2556 ผูกพันปี 255421,000,000-21,000,000-
2557 ผูกพันปี 25545,915,000-5,915,000-
รวม59,915,00029,747,25030,167,75049.65

ผลงาน ณ วันที่ 9 ก.ค. 2555: 37.15%         เร็ว/ช้า :

สถานภาพการทำงานปัจจุบัน :  แรงงานจำนวน - คน     เครื่องจักรจำนวน - คน

กลับก่อนหน้า

    กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง จัดทำระบบโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ