หน้าแรก    ค้นหา    โครงการที่เบิกจ่ายหมดแล้ว    โครงการที่ช้ากว่ากำหนด    สรุปการเบิกจ่าย   
งบประมาณปี :
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

    ผลการค้นหา งบประมาณปี 2554   ผู้รับเหมา กิจการร่วมค้า เคทีพี-วินซี   
ที่จังหวัดงาน/โครงการผู้รับเหมา/
สัญญา/
เริ่มต้น-สิ้นสุด
งบประมาณ
ตามสัญญา
(ล้านบาท)
งบประมาณ
ที่ใช้ไป
(ล้านบาท)
ผลการดำเนินงาน
ใช้เงิน (%)ผลงาน (%)เร็ว/ช้า (%)
งานก่อสร้างชายแดน (ส่วนกลาง)
1หนองคายเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านฝอยลม หมู่ 7 (ต่อเนื่อง- เขื่อนเดิมหัว-ท้าย) ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ กิจการร่วมค้า เคทีพี-วินซี
ที่ 165/2555
149.50070.49747.16


    กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง จัดทำระบบโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ