ระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ - กรมโยธาธิการและผังเมือง
   เลือกปีงบประมาณ หน้าแรก เปรียบเทียบตัวชี้วัด ผู้ดูแลระบบ
ฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการหน่วยวัดน้ำหนัก (ร้อยละ) เกณฑ์การให้คะแนนผลการดำเนินงาน
12345 ผลการดำเนินงานค่าคะแนนที่ได้คะแนนถ่วงน้ำหนักรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการฯ
ค่าคะแนนรวม100.00 4.4529 
มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล (น้ำหนัก : ร้อยละ 60) 4.4713  
1. นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก

 60.00      4.4713  
1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง

 30.00      4.1427  
1.1.1 การจัดทำโครงสร้างและการบริหารจัดการภัยพิบัติตามระบบ SINGLE COMMAND ของแต่ละภัยแล้วเสร็จ (14 ภัย)

ภัย3.752581114145.00000.1875 
1.1.2 จำนวนประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทำกิน

ครัวเรือน3.7510,40010,70011,00011,30011,600 4.06330.1524 
1.1.3 อัตราผ้เสียชีวิตจากอบัติเหตจราจรทางบกต่อแสนประชากร

อัตรา3.7516.1015.6015.1014.6014.1013.34135.00000.1875 
1.1.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง

ร้อยละ3.750123419.625.00000.1875 
1.1.5 ร้อยละเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของ GPP ของทุกจังหวัด (X คือ ค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง)

ร้อยละ3.75-2-10123.145.00000.1875 
1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น

ครัวเรือน3.7573,18374,93676,67978,42280,164N/A1.00000.0375 
1.1.7 ระดับผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการประชาชน(ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของทุกจังหวัด)

ระดับ3.7572.8677.8682.8687.8692.8683.253.07800.1154 
1.1.8 ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ร้อยละ3.75203040506077.035.00000.1875 
1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่าและตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน(Joint KPI)

 30.00      4.8000  
1.2.1 จำนวนผังเมืองรวมที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมและมีเอกสารประกอบ (ผัง)

ผัง10.001011121314145.00000.5000 
1.2.2 ระดับความสำเร็จในการวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้าเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน

 7.00      5.0000  
1.2.2.1 ระดับความสำเร็จในการวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้าเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนจังหวัดตาก

แห่ง3.501234555.00000.1750 
1.2.2.2 ระดับความสำเร็จในการวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้าเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนจังหวัดเชียงราย

แห่ง3.501234555.00000.1750 
1.2.3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง

แห่ง10.002628303234345.00000.5000 
1.2.4 Doing Business - อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก

อันดับ3.002625201510183.00000.0900 
มิติที่ 2 การประเมินคุณภาพ (น้ำหนัก : ร้อยละ 10) 5.0000  
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ร้อยละ10.00657075808590.015.00000.5000 
มิติที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพ (น้ำหนัก : ร้อยละ 15) 4.2730  
3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ระดับ3.00123454.704.70000.1410 
4. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

 2.50      1.0000  
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ร้อยละ1.00727476788059.611.00000.0100 
4.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก

ร้อยละ0.5044.0246.4648.9151.3653.8016.341.00000.0050 
4.3 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน

ร้อยละ0.50929394959662.551.00000.0050 
4.4 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน

ร้อยละ0.50929394959664.861.00000.0050 
5. ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย

ระดับ2.5012345499814.99810.1250 
6. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

ระดับ3.001234555.00000.1500 
7. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ

ระดับ4.001234555.00000.2000 
มิติที่ 4 การพัฒนาองค์การ (น้ำหนัก : ร้อยละ 15) 4.1945  
8. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร

 5.00      4.6369  
8.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร

ระดับ2.001234555.00000.1000 
8.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร

ร้อยละ1.50123454.78954.78950.0718 
8.3 ระดับความสำเร้จของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

ระดับ1.501234544.00000.0600 
9. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ

 3.00      4.8824  
9.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำาคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ

ร้อยละ1.50123454.76474.76470.0715 
9.2 จำนวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

จำนวน1.501234555.00000.0750 
10. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

 3.00      4.3621  
10.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม

ร้อยละ1.504.72414.72410.0709 
10.2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

ระดับ1.501234544.00000.0600 
11. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ระดับ4.001234533.00000.1200