ระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ - กรมโยธาธิการและผังเมือง
   เลือกปีงบประมาณ หน้าแรก เปรียบเทียบตัวชี้วัด ผู้ดูแลระบบ
ฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2557 เป็นข้อมูลจากการประเมินองค์การด้วยตนเอง
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการหน่วยวัดน้ำหนัก (ร้อยละ) เกณฑ์การให้คะแนนผลการดำเนินงาน
12345 ผลการดำเนินงานค่าคะแนนที่ได้คะแนนถ่วงน้ำหนักรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการฯ
ค่าคะแนนรวม100.00 4.5597 
มิติภายนอก 5.0000  
มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล (น้ำหนัก : ร้อยละ 70) 5.0000  
1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม

 70.00      5.0000  
1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

ระดับ15.001234555.00000.7500 
1.2 ค่าดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัยของประเทศไทย

ค่าดัชนี15.00292725232112.445.00000.7500 
1.3 จำนวนผังเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทำผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง

ผัง15.006065707580855.00000.7500 
1.4 จำนวนผังเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทำผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง

ร้อยละ10.0060708090100100.005.00000.5000 
1.5 จำนวนแบบก่อสร้างที่ได้ทำการออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง

แบบ15.002831343740405.00000.7500 
มิติที่ 2 การประเมินคุณภาพ (น้ำหนัก : ร้อยละ 10) 0  
2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)

     
มิติภายใน 3.5322  
มิติที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพ (น้ำหนัก : ร้อยละ 20) 3.9983  
3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ร้อยละ2.50707376798258.771.00000.0250 
3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ร้อยละ2.50878991939561.861.00000.0250 
4. การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

ระดับ5.00123454.9934.99300.2497 
5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ

ระดับ10.00123455.005.00000.5000 
มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร (น้ำหนัก : ร้อยละ 10) 2.6000  
6. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ

 5.00      1.8000  
6.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร

ระดับ1.001234555.00000.0500 
6.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ

ระดับ4.001234511.00000.0400 
7. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

 5.00      3.4000  
7.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ระดับ1.501234555.00000.0750 
7.2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ระดับ1.501234555.00000.0750 
7.3 ผลสำรวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ร้อยละ2.006570758085N/A1.00000.0200