ระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ - กรมโยธาธิการและผังเมือง
   เลือกปีงบประมาณ หน้าแรก เปรียบเทียบตัวชี้วัด ผู้ดูแลระบบ
ฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2558 เป็นข้อมูลจากการประเมินองค์การด้วยตนเอง
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการหน่วยวัดน้ำหนัก (ร้อยละ) เกณฑ์การให้คะแนนผลการดำเนินงาน
12345 ผลการดำเนินงานค่าคะแนนที่ได้คะแนนถ่วงน้ำหนักรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการฯ
ค่าคะแนนรวม100.00 4.6311 
มิติภายนอก 5.0000  
มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล (น้ำหนัก : ร้อยละ 75) 5.0000  
1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรง/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน(Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม

 75.00      5.0000  
1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

ระดับ20.001234555.00001.0000 
1.2 จำนวนแบบก่อสร้างที่ได้ทำการออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง

แบบ15.003437404346465.00000.7500 
1.3 ระดับความสำเร็จในการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน

 15.00      5.0000  
1.3.1 ระดับความสำเร็จในการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนด่านสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา

ระดับ3.001234555.00000.1500 
1.3.2 ระดับความสำเร็จในการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

ระดับ3.001234555.00000.1500 
1.3.3 ระดับความสำเร็จในการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านหนองเอี่ยน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ระดับ3.001234555.00000.1500 
1.3.4 ระดับความสำเร็จในการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ระดับ3.001234555.00000.1500 
1.3.5 ระดับความสำเร็จในการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

ระดับ3.001234555.00000.1500 
1.4 จำนวนอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกทม.และปริมณฑลที่ได้รับการตรวจสอบ

อาคาร10.002025303540405.00000.5000 
1.5 จำนวนผังเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทำผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง

ผัง15.007580859095955.00000.7500 
มิติที่ 2 การประเมินคุณภาพ (น้ำหนัก : ร้อยละ 10) 0  
2. คุณภาพการให้บริการประชาชน

 0.00      0  
มิติภายใน 3.5243  
มิติที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพ (น้ำหนัก : ร้อยละ 15) 3.8739  
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

 5.00      1.6217  
3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ร้อยละ2.50757881848778.832.24330.0561 
3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ร้อยละ2.50889092949679.691.00000.0250 
4. การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

ระดับ5.001234555.00000.2500 
5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ

ระดับ5.001234555.00000.2500 
มิติที่ 4 การพัฒนาองค์การ (น้ำหนัก : ร้อยละ 10) 3.0000  
6. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ

 5.00      5.0000  
6.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ

ระดับ1.001234555.00000.0500 
6.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ

ระดับ4.001234555.00000.2000 
7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ระดับ5.0012345N/A1.00000.0500