แสดงข้อมูลผลการตรวจสอบอาคาร :: ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ ๙ ประเภทภาครัฐ

ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
๙ ประเภทภาครัฐ

:: โดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง

อาคารเรียน 108ล/30

ที่อยู่ : 99 ม.10 ต.เเม่ลาน้อย อ.เเม่ลาน้อย จ.เเม่ฮอองสอน
จังหวัด : นครนายก     สังกัดกระทรวง : มหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของ/ผู้ครอบครอง : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21     ปีที่ก่อสร้างอาคาร : 2551
ประเภทอาคาร :
- อาคารชุมนุมคน (อาคารที่มีบุคคลมาชุมนุม ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป โดยมีพื้นที่อาคาร ตั้ง 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป)
ประวัติการตรวจสอบอาคาร :
ตรวจสอบครั้งใหญ่ ประจำปี 2554เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2554
ตรวจสอบอาคารครั้งล่าสุด โดย : -


แสดงรายการอาคาร