แสดงข้อมูลผลการตรวจสอบอาคาร :: ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ ๙ ประเภทภาครัฐ

ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
๙ ประเภทภาครัฐ

:: โดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง

อาคารโรงพละศึกษา

ที่อยู่ : 123 ถ. มิตรภาพ ต. ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40002
จังหวัด : ไม่ทราบ     สังกัดกระทรวง : ไม่ทราบ
หน่วยงานเจ้าของ/ผู้ครอบครอง : กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิบดี     ปีที่ก่อสร้างอาคาร : 2523
ประเภทอาคาร :
- อาคารชุมนุมคน (อาคารที่มีบุคคลมาชุมนุม ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป โดยมีพื้นที่อาคาร ตั้ง 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป)
ประวัติการตรวจสอบอาคาร :
ตรวจสอบครั้งใหญ่ ประจำปี 2554เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2554
ตรวจสอบอาคารครั้งล่าสุด โดย :
- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น


แสดงรายการอาคาร