แสดงข้อมูลผลการตรวจสอบอาคาร :: ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ ๙ ประเภทภาครัฐ

ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
๙ ประเภทภาครัฐ

:: โดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง

อาคารเรียนคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 2

ที่อยู่ : 123 ถ. มิตรภาพ ต. ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40002
จังหวัด : ไม่ทราบ     สังกัดกระทรวง : ไม่ทราบ
หน่วยงานเจ้าของ/ผู้ครอบครอง : คณะสัตวแพทย์ศาสตร์     ปีที่ก่อสร้างอาคาร : 0
ประเภทอาคาร :
- อาคารสูง (ตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป)
- อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป)
ประวัติการตรวจสอบอาคาร :
ตรวจสอบครั้งใหญ่ ประจำปี 2554เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2554
ตรวจสอบอาคารครั้งล่าสุด โดย :
- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น


แสดงรายการอาคาร