แสดงข้อมูลผลการตรวจสอบอาคาร :: ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ ๙ ประเภทภาครัฐ

ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
๙ ประเภทภาครัฐ

:: โดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง

อาคารธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ อาคาร 2(สุขุมวิท)

ที่อยู่ : เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
จังหวัด : ไม่ทราบ     สังกัดกระทรวง : มหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของ/ผู้ครอบครอง : บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     ปีที่ก่อสร้างอาคาร : 2547
ประเภทอาคาร :
- อาคารสูง (ตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป)
- อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป)
ประวัติการตรวจสอบอาคาร :
ตรวจสอบประจำปี 2555 :ครั้งที่ 4เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2555
ตรวจสอบอาคารครั้งล่าสุด โดย :
- นายสมโชค เล่าวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ
- นางกรกช มหายศปัญญา นายช่างโยธาชำนาญงาน
- นายกัมพล เพ็งพินิจ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- นายพงศ์พันธุ์ ไหมทอง วิศวกรโยธา (จ้างเหมาบริการ)
ตรวจสอบประจำปี 2554 :ครั้งที่ 3เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2554
ตรวจสอบอาคารครั้งล่าสุด โดย :
- นายสมโชค เล่าวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ
- นางกรกช มหายศปัญญา นายช่างโยธาชำนาญงาน
- นายพงศ์พันธุ์ ไหมทอง วิศวกรโยธา (จ้างเหมาบริการ)
- นายปัจภัทร์ คำมา วิศวกรโยธา (จ้างเหมาบริการ)


แสดงรายการอาคาร