แสดงข้อมูลผลการตรวจสอบอาคาร :: ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ ๙ ประเภทภาครัฐ

ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
๙ ประเภทภาครัฐ

:: โดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารผู้ป่วยนอก)

ที่อยู่ : 679 ถนนรามอินทรา กม.10 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
จังหวัด : ไม่ทราบ     สังกัดกระทรวง : ไม่ทราบ
หน่วยงานเจ้าของ/ผู้ครอบครอง : โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี     ปีที่ก่อสร้างอาคาร : 2547
ประเภทอาคาร :
- อาคารสูง (ตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป)
ประวัติการตรวจสอบอาคาร :
ตรวจสอบประจำปี 2555 :ครั้งที่ 4เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2555
ตรวจสอบอาคารครั้งล่าสุด โดย :
- นายสมโชค เล่าวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ
- นางกรกช มหายศปัญญา นายช่างโยธาชำนาญงาน
- นายกัมพล เพ็งพินิจ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- นายพงศ์พันธุ์ ไหมทอง วิศวกรโยธา (จ้างเหมาบริการ)
ตรวจสอบประจำปี 2554 :ครั้งที่ 3เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2554
ตรวจสอบอาคารครั้งล่าสุด โดย :
- นายสมโชค เล่าวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ
- นางกรกช มหายศปัญญา นายช่างโยธาชำนาญงาน
- นายพงศ์พันธุ์ ไหมทอง วิศวกรโยธา (จ้างเหมาบริการ)
- นายกฤษฎา เทพวงค์ นักศึกษาฝึกงาน
ตรวจสอบประจำปี 2553 :ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2551
ตรวจสอบอาคารครั้งล่าสุด โดย :
- นายอนวัช บูรพาชน วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
- นายสมโชค เล่าวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ
- นางกรกช มหายศปัญญา นายช่างโยธาชำนาญงาน
- นายกิติภูมิ วิญญูวิมล พนักงานวิศวกรโยธา


แสดงรายการอาคาร