แสดงข้อมูลผลการตรวจสอบอาคาร :: ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ ๙ ประเภทภาครัฐ

ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
๙ ประเภทภาครัฐ

:: โดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง

อาคารศุนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เขาใหญ่

ที่อยู่ : 89 หมู่ 17 ถนนธนะรัชต์ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง นครราชสีมา
จังหวัด : ระยอง     สังกัดกระทรวง : มหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของ/ผู้ครอบครอง : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     ปีที่ก่อสร้างอาคาร : 2538
ประเภทอาคาร :
- อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป)
ประวัติการตรวจสอบอาคาร :
ตรวจสอบประจำปี 2555 :ครั้งที่ 4เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2555
ตรวจสอบอาคารครั้งล่าสุด โดย :
- นายสมโชค เล่าวงศ์ . วิศวกรโยธาชำนาญการ
- นางกรกช มหายศปัญญา นายช่างโยธาชำนาญงาน
- นายสราวุฒน์ แจ่มครุฑ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- นายพงศ์พันธุ์ ไหมทอง วิศวกรโยธา (จ้างเหมาบริการ)
ตรวจสอบประจำปี 2554 :ครั้งที่ 3เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2553
ตรวจสอบอาคารครั้งล่าสุด โดย :
- นายสมโชค เล่าวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ
- นางกรกช มหายศปัญญา นายช่างโยธาชำนาญงาน
- นายสราวุฒน์ แจ่มครุฑ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- นายกัมพล เพ็งพินิจ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ตรวจสอบประจำปี 2553 :ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2552
ตรวจสอบอาคารครั้งล่าสุด โดย :
- นายสมโชค เล่งวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ
- นางกรกช มหายศปัญญา นายช่างโยธาชำนาญงาน
- นายอรรถพร ชะนะราช พนักงานวิศวกรโยธา
- นายสมคิด จินตะบุตร พนักงานวิศวกรโยธา


แสดงรายการอาคาร