แสดงข้อมูลผลการตรวจสอบอาคาร :: ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ ๙ ประเภทภาครัฐ

ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
๙ ประเภทภาครัฐ

:: โดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง

อาคาร 4 สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่อยู่ : 200 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
จังหวัด : ไม่ทราบ     สังกัดกระทรวง : ไม่ทราบ
หน่วยงานเจ้าของ/ผู้ครอบครอง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     ปีที่ก่อสร้างอาคาร : 2535
ประเภทอาคาร :
- อาคารสูง (ตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป)
- อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป)
เอกสารรายละเอียดข้อมูลการตรวจสอบอาคาร:    
ประวัติการตรวจสอบอาคาร :
ตรวจสอบประจำปี 2554 :ครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2554
ตรวจสอบอาคารครั้งล่าสุด โดย :
- นายศุภกิจ จันทร์ปาน พนักงานวิศวกรโยธา
- นายสราวุฒน์ แจ่มครุฑ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- นายพงศ์พันธุ์ ไหมทอง วิศวกรโยธา (จ้างเหมาบริการ)
- นายปัญจภัทร์ คำมา วิศวกรโยธา (จ้างเหมาบริการ)


แสดงรายการอาคาร