แสดงข้อมูลผลการตรวจสอบอาคาร :: ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ ๙ ประเภทภาครัฐ

ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
๙ ประเภทภาครัฐ

:: โดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง

เอ็กซิม

ที่อยู่ : 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
จังหวัด : ไม่ทราบ     สังกัดกระทรวง : ไม่ทราบ
หน่วยงานเจ้าของ/ผู้ครอบครอง : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย     ปีที่ก่อสร้างอาคาร : 2535
ประเภทอาคาร :
- อาคารสูง (ตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป)
- อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป)
ประวัติการตรวจสอบอาคาร :
ตรวจสอบประจำปี 2555 :ครั้งที่ 4เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2555
ตรวจสอบอาคารครั้งล่าสุด โดย :
- นายสมโชค เล่าวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ
- นายศุภกิจ ปานจันทร์ พนักงานวิศวกรโยธา
- นายพงศ์พันธุ์ ไหมทอง วิศวกรโยธา (จ้างเหมาบริการ)
ตรวจสอบประจำปี 2554 :ครั้งที่ 3เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2554
ตรวจสอบอาคารครั้งล่าสุด โดย :
- นายอนวัช บูรพาชน วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
- นายศุภกิจ จันทร์ปาน พนักงานวิศวกรโยธา
- นายสราวุฒน์ แจ่มครุฑ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- นายกัมพล เพ็งพินิจ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- นายพงศ์พันธุ์ ไหมทอง วิศวกรโยธา (จ้างเหมาบริการ)


แสดงรายการอาคาร