แสดงข้อมูลผลการตรวจสอบอาคาร :: ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ ๙ ประเภทภาครัฐ

ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
๙ ประเภทภาครัฐ

:: โดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง
ผลการค้นหาข้อมูลอาคาร : 4 รายการ
จากรายการค้นหา ตรวจสอบประจำปี : 2555
แสดงข้อมูลหน้าละ
ชื่ออาคารหน่วยงานเจ้าของ/ผู้ครอบครองอาคารจังหวัดสังกัดกระทรวงวันที่ตรวจสอบ
ล่าสุด
 เอ็กซิม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ไม่ทราบ ไม่ทราบ 24 ก.พ. 2555
 อาคารศุนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เขาใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ระยอง มหาดไทย 25 ม.ค. 2555
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารผู้ป่วยนอก) โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี ไม่ทราบ ไม่ทราบ 18 ม.ค. 2555
 อาคารธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ อาคาร 2(สุขุมวิท) บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ไม่ทราบ มหาดไทย 18 ม.ค. 2555