แสดงข้อมูลผลการตรวจสอบอาคาร :: ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ ๙ ประเภทภาครัฐ

ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
๙ ประเภทภาครัฐ

:: โดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง
ผลการค้นหาข้อมูลอาคาร : 20 รายการ
จากรายการค้นหา ตรวจสอบประจำปี : 2553
แสดงข้อมูลหน้าละ
ชื่ออาคารหน่วยงานเจ้าของ/ผู้ครอบครองอาคารจังหวัดสังกัดกระทรวงวันที่ตรวจสอบ
ล่าสุด
 อาคารศุนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เขาใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ระยอง มหาดไทย 25 ม.ค. 2555
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารผู้ป่วยนอก) โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี ไม่ทราบ ไม่ทราบ 18 ม.ค. 2555
 อาคารราชูปถัมภ์ สภากาชาด ไม่ทราบ สาธารณสุข 19 ส.ค. 2554
 วิเคราะห์และบำบัด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข ไม่ทราบ สาธารณสุข 29 เม.ย. 2554
 อาคารชุดพักอาศัยมหาวิทยาลัยมหิดล(อาคารA) มหาวิทยาลัยมหิดล(ศาลายา) สระบุรี ไม่ทราบ 22 ก.พ. 2554
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่(นางเลิ้ง) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ไม่ทราบ ไม่ทราบ 17 ก.พ. 2554
 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานปทุมวัน บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด ไม่ทราบ ไม่ทราบ 7 ก.พ. 2554
 ราชูปถัมภ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไม่ทราบ ไม่ทราบ 26 ส.ค. 2553
 เฉลิมพระเกียรติสภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไม่ทราบ ไม่ทราบ 26 ส.ค. 2553
 หอพักแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ไม่ทราบ ไม่ทราบ 16 ส.ค. 2553
 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ไม่ทราบ วัฒนธรรม 9 ก.ค. 2553
 อาคารศูนย์เก็บเอกสาร กรมศิลปากร ไม่ทราบ วัฒนธรรม 5 ก.ค. 2553
 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อาคาร 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไม่ทราบ ไม่ทราบ 6 พ.ค. 2553
 อาคารโทรคมนาคม บางรัก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไม่ทราบ ไม่ทราบ 28 เม.ย. 2553
 แฟลตพนักงาน C2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไม่ทราบ ไม่ทราบ 5 เม.ย. 2553
 แฟลตพนักงาน A1 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไม่ทราบ ไม่ทราบ 2 เม.ย. 2553
 แฟลตพนักงาน A2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไม่ทราบ ไม่ทราบ 2 เม.ย. 2553
 แฟลตพนักงาน C1 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไม่ทราบ ไม่ทราบ 2 เม.ย. 2553
 ดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็ง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทราบ สาธารณสุข 31 มี.ค. 2553
 กาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ไม่ทราบ สาธารณสุข 23 ธ.ค. 2552