ระบบเตือนภัยติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ - กรมโยธาธิการและผังเมือง
  หน้าแรก   ตัวชี้วัดที่สำคัญ   ผลการปฏิบัติราชการฯ   KPI Template เลือกปีงบประมาณแสดงผล       รอบ   แสดง
โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ    
คะแนนตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2559
รอบระยะเวลา 12 เดือน

คะแนนภาพรวมของกรมฯ

    ค่าน้ำหนักรวม : ร้อยละ 100.00
    ค่าคะแนนที่ได้รวม : 4.2646
คะแนนรายมิติ
มิติที่ 1. การประเมินประสิทธิผล
    ค่าน้ำหนัก : ร้อยละ 65.00
    ค่าคะแนนที่ได้ : 5.5385
มิติที่ 2. การประเมินคุณภาพ
    ค่าน้ำหนัก : ร้อยละ 10.00
    ค่าคะแนนที่ได้ : 0.0000
มิติที่ 3. การประเมินประสิทธิภาพ
    ค่าน้ำหนัก : ร้อยละ 15.00
    ค่าคะแนนที่ได้ : 2.4306
มิติที่ 4. การพัฒนาองค์การ
    ค่าน้ำหนัก : ร้อยละ 10.00
    ค่าคะแนนที่ได้ : 3.0000