หน้าแรก    โครงการที่กำลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง    โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างแล้ว    รายงานการดำเนินงานโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ ประเภทงบประมาณ จังหวัดการดำเนินการโครงการชื่อโครงการ
  ข้อมูล : ปีงบประมาณ 2557 จังหวัดนครราชสีมา (1)
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างแล้ว (1)
    งบปกติ (1)
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
 แล้วเสร็จก่อนกำหนด
 แล้วเสร็จตามกำหนด
 แล้วเสร็จช้ากว่ากำหนด
 ยกเลิกโครงการแล้ว

  :: โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างแล้ว งบปกติ
ลำดับโครงการแผน
/ผล
สำรวจ/ออกแบบตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาเสนอร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาประกาศ TOR ทาง Internetรายงานขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา ประกาศ/พร้อมขายรับซองเอกสารการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ ส่งกรมเพื่อส่ง สงป.พิจารณาความเหมาะสมของราคาขออนุมัติจ้างลงนามสัญญา
ว.ด.ป.ว.ด.ป.ว.ด.ป.ว.ด.ป.ว.ด.ป.ว.ด.ป.ว.ด.ป.ว.ด.ป.ว.ด.ป.ว.ด.ป.ว.ด.ป.ว.ด.ป.ว.ด.ป.
จังหวัด นครราชสีมา
1ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำมาศ ฝั่งบ้านตาทุ่ง ม.11 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ความยาว 200 เมตร
งบประมาณ : 14.0000 ล้านบาท
แผน31 ต.ค. 2556 1 พ.ย. 2556 1 พ.ย. 2556 10 พ.ย. 2556 11 พ.ย. 2556 12 พ.ย. 2556 22 พ.ย. 2556 25 พ.ย. 2556 4 ธ.ค. 2556 16 ธ.ค. 2556 19 ธ.ค. 2556 20 ม.ค. 2557 14 ก.พ. 2557 
ผล2 ธ.ค. 255618 ธ.ค. 255618 ธ.ค. 255626 ธ.ค. 255626 ธ.ค. 255626 ธ.ค. 25563 ม.ค. 25573 ม.ค. 255714 ม.ค. 255720 ม.ค. 255723 ม.ค. 255719 พ.ค. 255719 พ.ค. 2557

จัดทำระบบโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ