คำวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
ประจำปีงบประมาณ 2556 (ต.ค. 55 - ก.ย. 56)
แฟ้ม
ดัชนี
รายการข้อมูลข่าวสาร
รายละเอียด
เดือน พฤศจิกายน 2555 2555
91219
0495
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 37/2555 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
91219
0496
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 38/2555 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
เดือน ธันวาคม 2556
91219
0497
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ วันที่ 20 ธันวาคม 2555
91219
0498
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ วันที่ 20 ธันวาคม 2555
91219
0499
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ วันที่ 20 ธันวาคม 2555