คำวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
ประจำปีงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55)
แฟ้ม
ดัชนี
รายการข้อมูลข่าวสาร
รายละเอียด
91218
0464
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 98/2554 วันที่ 6 ธันวาคม 2554
pdf
91218
0465
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 99/2554 วันที่ 13 ธันวาคม 2554
pdf
91218
0466
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 100/2554 วันที่ 13 ธันวาคม 2554
pdf
91218
0467
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 101/2554 วันที่ 20 ธันวาคม 2554
pdf
91218
0468
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 102/2554 วันที่ 20 ธันวาคม 2554
pdf
91218
0469
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 103/2554 วันที่ 20 ธันวาคม 2554
pdf
91218
0470
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 104/2554 วันที่ 20 ธันวาคม 2554
pdf
เดือนมกราคม - กรกฏาคม 2555
91218
0471
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 1/2555 วันที่ 10 มกราคม 2555 B5504008.1 - B5504008.6
91218
0472
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 2/2555 วันที่ 12 มกราคม 2555 B5504009.1 - B5504009.8
91218
0473
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 5/2555 วันที่ 26 มกราคม 2555 B5504010.1 - B5504010.6
เดือน มกราคม 2555
91218
0474
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 9/2555 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 B5505011.1 - B5505011.14
91218
0475
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 10/2555 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 B5505012.1 - B5505012.6
เดือน มีนาคม 2555
91218
0476
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 11/2555 วันที่ 12 มีนาคม 2555 B5506013.1 - B5506013.16
91218
0477
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 12/2555 วันที่ 22 มีนาคม 2555 B5506014.1 - B5506014.4
91218
0478
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 13/2555 วันที่ 29 มีนาคม 2555 B5506015.1 - B5506015.5
เดือน เมษายน 2555
91218
0479
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 14/2555 วันที่ 3 เมษายน 2555 B5507016.1 - B5507016.13
เดือน พฤษภาคม 2555
91218
0480
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 18/2555 วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 B5508017.1 - B5508017.11
เดือน มิถุนายน 2555
91218
0481
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 19/2555 วันที่ 5 มิถุนายน 2555 B5509018.1 - B5509018.8
91218
0482
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 20/2555 วันที่ 19 มิถุนายน 2555 B5509019.1 - B5509019.12
91218
0483
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 21/2555 วันที่ 19 มิถุนายน 2555 B5509020.1 - B5509020.13
เดือน กรกฏาคม 2555
91218
0484
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 22/2555 วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 B5510021.1 - B5510021.14
91218
0485
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 24/2555 วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 B5510022.1 - B5510022.7
เดือน สิงหาคม 2555
91218
0486
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 25/2555 วันที่ 28 สิงหาคม 2555 B5511023.1 - B5511023.10
91218
0487
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 26/2555 วันที่ 28 สิงหาคม 2555 B5511024.1 - B5511024.11
91218
0488
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 27/2555 วันที่ 28 สิงหาคม 2555 B5511025.1 - B5511025.10
91218
0489
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 28/2555 วันที่ 28 สิงหาคม 2555 B5511026.1 - B5511026.5
เดือน กันยายน 2555
91218
0490
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 29/2555 วันที่ 18 กันยายน 2555 B5512027.1 - B5512027.18
91218
0491
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 33/2555 วันที่ 18 กันยายน 2555 B5512028.1 - B5512028.4
91218
0492
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 34/2555 วันที่ 18 กันยายน 2555 B5512029.1 - B5512029.11
91218
0493
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 35/2555 วันที่ 20 กันยายน 2555 B5512030.1 - B5512030.7
91218
0494
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 36/2555 วันที่ 20 กันยายน 2555 B5512031.1 - B5512031.9