ทำเนียบวิทยากร

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

 
     

Name

: รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร

Position

: รองศาสตราจารย์

Company Name

: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Company Address

: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200

Mail

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Tel.

:

Description: http://www.hri.tu.ac.th/HRIPROFILE/images/profile/bullet.gif Education

Description: http://www.hri.tu.ac.th/HRIPROFILE/images/profile/dot.gif

คุณวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรชั้นสูง

 *หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 (ปปร.4)

  สถาบันพระปกเกล้า ปี 2544

ปริญญาโท

        พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์) เกียรตินิยมดีมาก คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2527

ปริญญาตรี

        รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (ทฤษฎีการบริหารทั่วไป) เกียรตินิยมอันดับสอง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2523

หลักสูตรอบรมพิเศษ

1.             Strategic Leadership จาก University of California,Berkeley สหรัฐอเมริกา ปี 2544

2.             Global Leadership 2000 จาก California State University, Hayward สหรัฐอเมริกา ปี 2540

 Description: http://www.hri.tu.ac.th/HRIPROFILE/images/profile/bullet.gif Experience

Description: http://www.hri.tu.ac.th/HRIPROFILE/images/profile/dot.gif

ตำแหน่งบริหารในอดีต

Ø อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Ø ที่ปรึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ วุฒิสภา , สตง, สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , กระทรวงแรงงาน , กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง

Ø หัวหน้าทีมที่ปรึกษาการประเมินผลการทำงาน กระทรวงมหาดไทย (TRIS) 2547, 2548, 2550

Ø หัวหน้าทีมที่ปรึกษาการประเมินผลการทำงาน ผู้ว่า CEO ภาคใต้ชายแดน  (TRIS) 2547

Ø อดีตผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Ø อดีตผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Ø อดีต กรรมการและเลขานุการมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริการวิชาการ

ก.  ผู้บรรยายให้หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท

1.  วิชาหลักการวิจัย วิชาทฤษฎีองค์การ วิชาพฤติกรรมองค์การ หลักสูตรปริญญาตรี

คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.  วิชาหลักการวิจัย วิชาทฤษฎีองค์การ วิชาการสัมมนาการบริหารงานบุคคล วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.  วิชาหลักการวิจัย วิชาทฤษฎีองค์การ วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ หลักสูตรปริญญาโท

สำหรับนักบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

4.  วิชาการวิจัยทางธุรกิจ หลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5.   วิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ หลักสูตรปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์วิทยาลัยรัตนบัณฑิต

6.   วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปริญญาโท วิทยาลัยบริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยบูรพา

7.   วิชาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ และวิชาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรปริญญาโท

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

8.   วิชาการบริหารองค์การ วิชาการพัฒนาองค์ หลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 ข. การฝึกอบรมพิเศษ

     เป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

-  การวางแผนเชิงกลยุทธ์

-  การคิดเชิงกลยุทธ์

 -  การปรับปรุงงาน

-  การคิดอย่างเป็นระบบ

-  การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

-  การบริหารองค์การสมัยใหม่

-  การใช้โปรแกรม SPSS for Windows สำหรับการวิจัย

-  การสร้างกรณีศึกษา

-  การบริหารโครงการ

 -  SWOT Analysis

-  Balanced Scorecard

-  Learning Organization

-  KPIs : Key Performance Indicators

 

 

 

 

Description: http://www.hri.tu.ac.th/HRIPROFILE/images/profile/bullet.gif ผลงานเด่น/ผลงานสร้างสรรค์ด้าน HR ให้กับองค์กร/สังคม

Description: http://www.hri.tu.ac.th/HRIPROFILE/images/profile/dot.gif

ผลงานทางวิชาการ

                1.  สมชัย  ศรีสุทธิยากร, ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ

เอกสารประกอบการบรรยายวิชาทฤษฎีองค์การ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                2.  สมชัย  ศรีสุทธิยากร, การพัฒนาองค์การกับการพัฒนาฝ่ายบริหาร” 

 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารและการพัฒนาองค์การ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

                3.  สมชัย  ศรีสุทธิยากร, การบริหารรัฐกิจในประเทศกำลังพัฒนา

เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา  สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                4.  สมชัย  ศรีสุทธิยากร, ฤารีเอนจิเนียริ่ง จะเป็นจริงในราชการไทย”  ธรรมศาสตร์วิทยา 61 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

               5.  สมชัย  ศรีสุทธิยากร, องค์กรควบคุมดูแลการเลือกตั้งกับความจริงในทางปฏิบัติ

รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2535

                6.  สมชัย  ศรีสุทธิยากร, การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน แนวคิดและกลไกเสริมความสำเร็จ

รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 1-3 มกราคม 2538

                7.  สมชัย  ศรีสุทธิยากร, องค์การเอกชนกับบทบาทในการตรวจสอบการเลือกตั้ง กรณีศึกษา บทบาท

     ของเครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้ง (พีเน็ท) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ 6 มกราคม 2544 

 รายงานวิชาการเสนอคณะกรรมการวิชาการ หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

สำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า

ผลงานวิจัย

1. สมชัย  ศรีสุทธิยากร, วรินทร์  เทียมจรัส  และ สกุล สื่อทรงธรรม, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเส้นทางลัดสู่ภาคใต้ (สมุทรสาคร-แหลมผักเบี้ย-ชะอำ) ทุนวิจัยของสำนักงานจัดระบบการจราจรทางบก, 2547

2. สมชัย  ศรีสุทธิยากร, เกศินี วิฑูรชาติ, สุวรรณา  ทองประดิษฐ์ และนงนุช  วิชญะเดชา, การจัดทำแผนกลยุทธ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.),2547

3. อุดม  รัฐอมฤต, สมคิด  เลิศไพฑูรย์, สมชัย  ศรีสุทธิยากร และคณะ,

    การปฏิรูประบบการบังคับใช้วินัยในราชการไทย, คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.), 2545

4. ชวินทร์  ลีนะบรรจง, เกศินี  วิฑูรย์ชาติ, สมชัย  ศรีสุทธิยากร และคณะ,

    การประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของกระทรวงมหาดไทยในโครงการอินเตอร์เน็ทตำบล และการใช้พื้นที่ใต้ทางด่วน, กระทรวงมหาดไทย, 2545

5. สมชัย  ศรีสุทธิยากร, สฤษดิ์พงษ์  ลิมปิษเฐียร, กุลธน  ธนาพงศธร และ ไตรรัตน์ โภคพรากรณ์,

การวิเคราะห์และกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indexes : KPI.) ระดับฝ่าย การเคหะแห่งชาติ, 2542

 

 

 

 

 

6. สมชัย  ศรีสุทธิยากร, การประเมินผลโครงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยของการเคหะแห่งชาติ, 2541

7. สมชัย  ศรีสุทธิยากร, การประเมินผลโครงการพัฒนาคนจนในเมือง สำนักงานพัฒนาชุมชนเมือง, 2538

8. สุรชัย  ศิริไกร, วรากรณ์  สามกาเศศ, วเรศ อุปปาติก, ไพรัช  ถิ่นธานี และสมชัย  ศรีสุทธิยากร,

การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้อกับการค้าระหว่างประเทศ, 2538

9. เชี่ยวชาญ  อาศุวัฒนกูล และ สมชัย  ศรีสุทธิยากร, โครงการศึกษาระบบค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2537