ทำเนียบวิทยากร

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
ทำเนียบวิทยากร

นายอุทัย บุญคุ้ม

อีเมล พิมพ์ PDF

ที่อยู่   กรมโยธาธิการและผังเมือง

บรรยายวิชา    หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของทางราชการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

 

วิรัชต์ ทองรวย

อีเมล พิมพ์ PDF

ที่อยู่     กรมโยธาธิการและผังเมือง

บรรยายวิชา    การถอดแบบประมาณราคางานระบบสุขาภิบาล

 

บุญทิพย์ ชูโชนาค

อีเมล พิมพ์ PDF

บรรยายวิชา     ข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการจัดทำราคากลาง

 

นายฐปนรรฑ์ อ่ำพุทรา

อีเมล พิมพ์ PDF

ที่อยู่    กรมโยธาธิการและผังเมือง

บรรยายวิชา     1. การถอดแบบประมาณราคางานโครงสร้างวิสซกรรม

                         2. การถอดแบบประมาณราคางานสถาปัตยกรรม

                         3. การประมาณราคางานตกแต่งภายใน (จัดสร้าง) และจัดซื้องานครุภัณฑ์

                         4. ประมาณราคางานฝังบริเวณและภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร

                         5. การใช้บัญชีค่าแรงตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ

 

ประไพพิศ ลลิตาภรณ์

อีเมล พิมพ์ PDF

 บรรยายเรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ตำแหน่งทางวิชาการ ( Academic Position ) :

ชำนาญการ 8

ตำแหน่งทางการบริหาร ( Administrative Position ) :

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

ภาควิชา ( Division ) :

 

คณะ/สำนัก ( School/Facultly ) :

 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ( University ) :

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่อยู่ ( Office Address ) :

50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์ ( Telephone ) :

0-2942-8116

โทรสาร ( FAX.) :

0-2942-8164

 

 

ที่อยู่ปัจจุบัน ( Home Address ) :

101/717 หมู่บ้านซื่อตรง ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

จังหวัด ( Province ) :

 

รหัสไปรษณีย์ ( Zip code ) :

 

โทรศัพท์ ( Telephone ) :

0-2595-1065

โทรสาร ( FAX. ) :

-

โทรศัพท์มือถือ ( Mobile ) :

-

ประวัติการศึกษา/ฝึกอบรม ( Education/Training Expirience )

การศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ( Education ) : บริหารธุรกิจบัณฑิต(การเงินการธนาคาร) เกียรตินิยมอันดับ 2  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การฝึกอบรม/ดูงาน ด้านการบริหาร : ระบุชื่อหลักสูตรและหน่วยงานที่จัด 
( Training/Study visit expirience : Please identify name of curriculums and organizers) :
 

Certified International Auditor (CIA)  จาก Institute of Internal Auditors USA.

Certified Professional  International Auditor (CPIA)  จาก สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ความรู้/ความชำนาญพิเศษ ( Skill/Specializations ) : 

มีความรู้ทางด้านการตรวจสอบภายใน และชำนาญทางด้านการประเมินความเสี่ยง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 07:09 น.
 


หน้า 5 จาก 10