Department of Public works and Town & Country Planning

รายการโครงการ

เขื่อนป้องกันตลิ่งทะล เขตเทศบาลเมืองศรีราชา (จุดที่ 2)(ปี 2556 )
เขื่อนป้องกันตลิ่งทะล เขตเทศบาลเมืองศรีราชา (จุดที่ 1) (ปี 2556 )
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านระวะ ต.ระวะ (ต่อเนื่อง-เขื่อนปี 55)(ปี 2556 )
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณอ่าว77 (ตอน4) (ปี 2556 )
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณวัดท่าสามัคคี (ปี 2556 )
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยสวย บ้านบุฮม(ปี 2556 )
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก บริเวณหน้าวัดเข็มทอง (ปี 2556 )
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำอิง บ้านศรีดอนชัย(ปี 2556 )
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล วัดสว่างอัมพวัน(ปี 2556 )
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านนางแดดโคก (ปี 2556 )
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านโนนโพธิ์ทอง(ปี 2556 )
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านหนองกองแก้ว(ปี 2556 )
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดท่าเตียน (ปี 2556 )
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านทับกฤชใต้(ปี 2556 )
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านย่านสวาย(ปี 2556 )
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน(ปี 2556 )
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านน้ำรัด(ปี 2556 )
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านหินลาด (ปี 2556 )
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม(ปี 2556 )
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยแม่ละเมา (เหนือสะพาน)(ปี 2556 )