Untitled Document
 

ค้นหาข้อมูล ::     จาก  
  -------------------------------------------------------------------------------------------
*   
    ใช้ข้อความในการค้นหาอย่างน้อย 1 ตัวอักษร
**     พิมพ์ข้อความและเลือกค้นหาจากเขตข้อมูลที่ต้องการ กดปุ่มเริ่มค้นหา
***   ต้องการกลับรายการทั้งหมด ปล่อยข้อความว่าง กดปุ่มเริ่มค้นหา
-------------------------------------------------------------------------------------------

  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77 

ประกาศ : กองควบคุมการก่อสร้าง  

 เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ)

 26 มี.ค. 2558 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. นครราชสีมา  

 เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 24 มี.ค. 2558 ตำแหน่ง : พนักงานวิศวกรโยธา

ประกาศ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. อุตรดิตถ์  

 เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป

 23 มี.ค. 2558 ตำแหน่ง : พนักงานวิศวกรโยธา

ประกาศ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์  

 เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

 19 มี.ค. 2558 ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง

ประกาศ : กรมโยธาธิการและผังเมือง  

 เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมถรรนะครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมถรรนะพนักงานราชการทั่วไป

 19 มี.ค. 2558 ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง, พนักงานภูมิสถาปนิก, พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย, พนักงานประชาสัมพันธ์, พนักงานวิศวกรไฟฟ้า, พนักงานนิติกร, พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง

ประกาศ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. อุทัยธานี  

 เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการรับการประเมินสมรรถนะ

 17 มี.ค. 2558 ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง

ประกาศ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. สตูล  

 เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 17 มี.ค. 2558 ตำแหน่ง : พนักงานโยธา

ประกาศ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. สตูล  

 เรื่อง : รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป

 11 มี.ค. 2558 ตำแหน่ง : พนักงานโยธา

ประกาศ : กรมโยธาธิการและผังเมือง  

 เรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการภายในเกี่ยวกับการโอนข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง

 11 มี.ค. 2558 ตำแหน่ง : -

ประกาศ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. อุตรดิตถ์  

 เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป

 10 มี.ค. 2558 ตำแหน่ง : พนักงานวิศวกรโยธา

  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77 
   
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     Webmaster : อรษา วุฒิเกตุ   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ