Untitled Document
 

ค้นหาข้อมูล ::     จาก  
  -------------------------------------------------------------------------------------------
*   
    ใช้ข้อความในการค้นหาอย่างน้อย 1 ตัวอักษร
**     พิมพ์ข้อความและเลือกค้นหาจากเขตข้อมูลที่ต้องการ กดปุ่มเริ่มค้นหา
***   ต้องการกลับรายการทั้งหมด ปล่อยข้อความว่าง กดปุ่มเริ่มค้นหา
-------------------------------------------------------------------------------------------

  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 

ประกาศ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ชลบุรี  

 เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ

 28 ก.ย. 2558 ตำแหน่ง : พนักงานโยธา

ประกาศ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ชลบุรี  

 เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ

 28 ก.ย. 2558 ตำแหน่ง : พนักงานโยธา

ประกาศ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. หนองบัวลำภู  

 เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป

 25 ก.ย. 2558 ตำแหน่ง : พนักงานโยธา

ประกาศ : กรมโยธาธิการและผังเมือง  

 เรื่อง : รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 23 ก.ย. 2558 ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง พนักงานสถาปนิก(ด้านสถาปัตยกรรม) พนักงานวิชาการเงินและบัญชี พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานวิศวกร พนักงานพิมพ์แบบ

ประกาศ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ชลบุรี  

 เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 23 ก.ย. 2558 ตำแหน่ง : พนักงานสถาปนิก

ประกาศ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ระนอง  

 เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 22 ก.ย. 2558 ตำแหน่ง : พนักงานสถาปนิก

ประกาศ : กรมโยธาธิการและผังเมือง  

 เรื่อง : รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 21 ก.ย. 2558 ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประกาศ : กรมโยธาธิการและผังเมือง  

 เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป

 09 ก.ย. 2558 ตำแหน่ง : พนักงานสถาปนิก (ด้านสถาปัตยกรรม), พนักงานวิชาการเงินและบัญชี, พนักงานวิศวกร, พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน, พนักงพิมพ์แบบ, พนักงานวางผังเมือง

ประกาศ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. นราธิวาส  

 เรื่อง : รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 08 ก.ย. 2558 ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง

ประกาศ : กองมาตรฐานราคากลาง  

 เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (จ้างเหมาบริการ)

 07 ก.ย. 2558 ตำแหน่ง : เลขานุการและงานสารบรรณ

  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 
   
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     Webmaster : อรษา วุฒิเกตุ   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ