Untitled Document
 

ค้นหาข้อมูล ::     จาก  
  -------------------------------------------------------------------------------------------
*   
    ใช้ข้อความในการค้นหาอย่างน้อย 1 ตัวอักษร
**     พิมพ์ข้อความและเลือกค้นหาจากเขตข้อมูลที่ต้องการ กดปุ่มเริ่มค้นหา
***   ต้องการกลับรายการทั้งหมด ปล่อยข้อความว่าง กดปุ่มเริ่มค้นหา
-------------------------------------------------------------------------------------------

  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

ประกาศ : กรมโยธาธิการและผังเมือง  

 เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

 30 มิ.ย. 2558 ตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ

ประกาศ : กองควบคุมการก่อสร้าง  

 เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 ตำแหน่ง

 24 มิ.ย. 2558 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. สมุทรปราการ  

 เรื่อง : รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 17 มิ.ย. 2558 ตำแหน่ง : พนักงานเขียนแบบ และพนักงานวิศวกรโยธา

ประกาศ : กรมโยธาธิการและผังเมือง  

 เรื่อง : รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 17 มิ.ย. 2558 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ประกาศ : สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  

 เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (เอกชน) เพื่อปฏิบัติงานด้านช่างที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนแบบระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘

 15 มิ.ย. 2558 ตำแหน่ง : จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (เอกชน)

ประกาศ : กองการเจ้าหน้าที่  

 เรื่อง : รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 09 มิ.ย. 2558 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ประกาศ : กองการเจ้าหน้าที่  

 เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 04 มิ.ย. 2558 ตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ

ประกาศ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. สมุทรปราการ  

 เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานเขียนแบบ และพนักงานวิศวกรโยธา

 28 พ.ค. 2558 ตำแหน่ง : พนักงานเขียนแบบ / พนักงานวิศวกรโยธา

ประกาศ : กรมโยธาธิการและผังเมือง  

 เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 22 พ.ค. 2558 ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประกาศ : กรมโยธาธิการและผังเมือง  

 เรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 11 พ.ค. 2558 ตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ

  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
   
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     Webmaster : อรษา วุฒิเกตุ   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ