Untitled Document
 

ค้นหาข้อมูล ::     จาก  
  -------------------------------------------------------------------------------------------
*   
    ใช้ข้อความในการค้นหาอย่างน้อย 1 ตัวอักษร
**     พิมพ์ข้อความและเลือกค้นหาจากเขตข้อมูลที่ต้องการ กดปุ่มเริ่มค้นหา
***   ต้องการกลับรายการทั้งหมด ปล่อยข้อความว่าง กดปุ่มเริ่มค้นหา
-------------------------------------------------------------------------------------------

  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87 

ประกาศ : กรมโยธาธิการและผังเมือง  

 เรื่อง : รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 01 ก.พ. 2559 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

ประกาศ : กรมโยธาธิการและผังเมือง  

 เรื่อง : รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 01 ก.พ. 2559 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประกาศ : สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่  

 เรื่อง : รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน

 26 ม.ค. 2559 ตำแหน่ง : พนักงานนิติกร พนักงานวิชาการเงินและบัญชี พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานบริหารงานทั่วไป พนักงานประชาสัมพันธ์

ประกาศ : กรมโยธาธิการและผังเมือง  

 เรื่อง : รายชื่อผู้สมัครสอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 21 ม.ค. 2559 ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประกาศ : สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่  

 เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะพนักงานกองทุน

 15 ม.ค. 2559 ตำแหน่ง : พนักงานนิติกร พนักงานวิชาการเงินและบัญชี พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานบริหารทั่่วไป พนักงานประชาสัมพันธ์

ประกาศ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. สมุทรปราการ  

 เรื่อง : รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 13 ม.ค. 2559 ตำแหน่ง : พนักงานเขียนแบบ

ประกาศ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ตราด  

 เรื่อง : แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานโยธา

 29 ธ.ค. 2558 ตำแหน่ง : พนักงานโยธา

ประกาศ : กรมโยธาธิการและผังเมือง  

 เรื่อง : รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 18 ธ.ค. 2558 ตำแหน่ง : พนักงานวิชาการพัสดุ

ประกาศ : กรมโยธาธิการและผังเมือง  

 เรื่อง : รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 18 ธ.ค. 2558 ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ประกาศ : กรมโยธาธิการและผังเมือง  

 เรื่อง : รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 16 ธ.ค. 2558 ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87 
   
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     Webmaster : อรษา วุฒิเกตุ   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ