Untitled Document
 

ค้นหาข้อมูล ::     จาก  
  -------------------------------------------------------------------------------------------
*   
    ใช้ข้อความในการค้นหาอย่างน้อย 1 ตัวอักษร
**     พิมพ์ข้อความและเลือกค้นหาจากเขตข้อมูลที่ต้องการ กดปุ่มเริ่มค้นหา
***   ต้องการกลับรายการทั้งหมด ปล่อยข้อความว่าง กดปุ่มเริ่มค้นหา
-------------------------------------------------------------------------------------------

  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69 

ประกาศ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. นนทบุรี  

 เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 24 ก.ค. 2557 ตำแหน่ง : พนักงานโยธา

ประกาศ : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  

 เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานด้านนิติกรในงบประมาณปี 2557

 24 ก.ค. 2557 ตำแหน่ง : จ้างเหมาบริการงานด้านนิติกร

ประกาศ : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  

 เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานด้านธุรการในงบประมาณปี 2557

 24 ก.ค. 2557 ตำแหน่ง : จ้างเหมาบริการงานด้านธุรการ

ประกาศ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. เลย  

 เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครั้งที่2)

 18 ก.ค. 2557 ตำแหน่ง : พนักงานวิศวกรโยธา

ประกาศ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. สุพรรณบุรี  

 เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

 18 ก.ค. 2557 ตำแหน่ง : พนักงานสถาปนิก

ประกาศ : กองการเจ้าหน้าที่  

 เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 18 ก.ค. 2557 ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง พนักงานไฟฟ้า พนักงานเขียนแบบ พนักงานช่างสี

ประกาศ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. นครปฐม  

 เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

 16 ก.ค. 2557 ตำแหน่ง : พนักงานผังเมือง

ประกาศ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. จันทบุรี  

 เรื่อง : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 10 ก.ค. 2557 ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง

ประกาศ : กองการเจ้าหน้าที่  

 เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

 09 ก.ค. 2557 ตำแหน่ง : ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประกาศ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. สุพรรณบุรี  

 เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งสถาปนิก

 07 ก.ค. 2557 ตำแหน่ง : สถาปนิก

  หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69 
   
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     Webmaster : อรษา วุฒิเกตุ   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ