โครงการศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจงานวาง/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน

             ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการศึกษา โครงการศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจงานวาง/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองมอบหมายให้สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษา

รายนามคณะผู้ศึกษา ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ หัวหน้าคณะผู้วิจัย

นักวิจัยในโครงการ ได้แก่
รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
อาจารย์ทรงชัย ทองปาน , อาจารย์กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์