คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)
 

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
13 ก.ย. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.จันทบุรี
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 มิ.ย. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเสนาและสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
28 พ.ค. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้อยลวงมอง ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ความยาว ๑,๒๗๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 มิ.ย. 2555 / 543
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยลึก ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 มิ.ย. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าแดด ระยะที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 ก.ย. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลบ้านทุ่งประดู่ ม.2 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 100 เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 มิ.ย. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านสวน ระยะที่ ๑ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
03 ก.ย. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝั่งอันดามัน (โครงการปรับปรุงด่านท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
28 พ.ค. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านทรายมูล หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ความยาว ๙๐๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 มิ.ย. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว ๓๐๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 ก.ย. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.ฉะเชิงเทรา
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ
สอบราคา
07 ก.ย. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานฯของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
สอบราคา
05 ก.ย. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
การจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ถ้ำเพชรพนมวัง ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 มิ.ย. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๖ ตำบลบางปลากรด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ความยาว ๒๙๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 มิ.ย. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี วัดปากลัด ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ความยาว ๓๒๔ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 มิ.ย. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าคา บริเวณวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว ๓๑๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 มิ.ย. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านวัดจันทร์ตะวันตก หมู่ที่ ๗ ,หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ความยาว ๑๖๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 มิ.ย. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านดอนแท่น หมู่ที่ ๒ เทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ความยาว ๕๗๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 มิ.ย. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดน้อยแสงจันทร์ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว ๓๐๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 มิ.ย. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานี ระยะที่ ๒ จังหวัดอุทัยธานี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน้า 51  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9