คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)
 

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
19 เม.ย. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ก่อสร้างอุโมงค์เพื่อการระบายน้ำและใช้เป็นทางสัญจร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ระยะที่ ๑ โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 มี.ค 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านยางนกเหาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ความยาว ๓๘๐ เมตร (ใหม่) โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
02 เม.ย. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหาดทรายเพ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
21 มี.ค 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาถ่อนท่า หมู่ที่ ๑๓ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมด้านท้ายน้ำ) ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ความยาว ๙๘๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 ก.ค. 2556 / 2556
สนง.ยผจ.ตรัง
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวควนตุ้งกู ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
05 ก.ค. 2556 / 2556
สนง.ยผจ.จันทบุรี
โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อรองรับและขยายผลการแปรรูปผลผลิตการเกษตร บริเวณศาลาอุตตะโมท บ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
สอบราคา
20 มิ.ย. 2556 / 2556
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนฯ บ้านบึงลำ หมู่ที่ 1 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 180 เมตร ครั้งที่ 3
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
08 พ.ค. 2556 / 2556
สนง.ยผจ.สุโขทัย
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บริเวณชุมชนสวรรค์เรือนแพ ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
08 พ.ค. 2556 / 2556
สนง.ยผจ.สุโขทัย
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมและพนังกั้นน้ำฝั่งตะวันออก ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี บริเวณหลังวัดราชธานี (ระยะที่ 1) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
08 พ.ค. 2556 / 2556
สนง.ยผจ.สุโขทัย
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและประตูระบายน้ำปลายคลองแม่รำพัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 พ.ค. 2556 / 2556
สนง.ยผจ.สุโขทัย
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมและพนังกั้นน้ำฝั่งตะวันออกในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี บริเวณหลังวัดไทยชุมพล
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
05 มิ.ย. 2556 / 2556
สนง.ยผจ.ชุมพร
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริเพื่อการศึกษาและท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน 4 กิจกรรม
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
28 มิ.ย. 2556 / 2556
สนง.ยผจ.อุตรดิตถ์
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาด่านการค้าชายแดนช่องภูดู่ ระยะที่ 3 ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 ก.พ. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านตาลชุม ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ความยาว ๖๓๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 มิ.ย. 2556 / 2556
สนง.ยผจ.จันทบุรี
สอบราคาจ้างโครงการซ๋อมเซมอาคารศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครืองประดับจังหวัดจันทบุรี
สอบราคา
14 ก.พ. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดดอนบุปผาราม หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว ๓๒๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 มี.ค 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านวังหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ความยาว ๓๔๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 ก.พ. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านตุงลุง หมู่ที่ ๕ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว ๔๒๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 ก.พ. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดเสาธงทอง ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว ๔๘๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 ก.พ. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำเสียวใหญ่ บ้านนาแค หมู่ที่ ๗ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว ๓๕๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน้า 51  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9