คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)
 

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
24 ต.ค. 2555 / 2556
สนง.ยผจ.จันทบุรี
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสายแยกทางหลวงหมายเลข 317-เขื่อนคีรีธาร ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม ช่วงที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
06 ส.ค. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสำนักงานการประปา- ส่วนภูมิภาคถึงสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ความยาว ๓๕๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
06 ส.ค. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล เขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว ๑,๔๑๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 มิ.ย. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน เทศบาลตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว ๖๐๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 มิ.ย. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านท่าเมืองใหม่ หมู่ ๙ ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 มิ.ย. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านลาดหญ้าคา (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ที่ ๕ ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว ๔๕๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
17 ต.ค. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.จันทบุรี
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี และจัดซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
06 ส.ค. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณหมู่ที่ ๗ บ้านกกม่วง ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว ๑๖๓ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
06 ส.ค. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ความยาว ๓๐๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 ก.ย. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองหัวหิน กิจกรรมปรับปรุงคลองระบายน้ำสายหัวหินและถนนเลียบคลอง ระยะที่ ๑ (เริ่มจากโค้งพระจันทร์ถึงคลองทะเลน้อย) ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 ต.ค. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.จันทบุรี
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำภาพยนตร์ 3 มิติ (20-30 นาที) จำนวน 1 ชุด
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 มิ.ย. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านไชยบุรี หมู่ที่ ๓ (ตอน ๒) ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ความยาว ๕๔๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
06 ส.ค. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณที่ว่าการอำเภอราษีไศล (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมท้ายน้ำ) อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ความยาว ๔๒๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 มิ.ย. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณถนนชูเชิดน่าน (ด้านใต้) เทศบาลเมืองบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ความยาว ๑๔๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
05 ต.ค. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.ตราด
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกผลไม้จังหวัดตราด หมู่ ที่ ๑ ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
06 ส.ค. 2555 / 2554
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดหลวงปู่ศุข อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ความยาว ๔๐๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
06 ส.ค. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณปากมูลน้อยมาทาง- ทิศตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว ๓๖๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 ก.ย. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
ประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 6 บ้านหาดทนง ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ความยาว 95 เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
06 ส.ค. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณวัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ใหม่)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
06 ส.ค. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านแป้ง (ต่อเขื่อนเดิมปี ๕๔) ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ความยาว ๒๖๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน้า 51  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9