คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)
 

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
12 มิ.ย. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนปง ระยะที่ ๑ อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 มิ.ย. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองมุกดาหาร ระยะที่ ๑ จังหวัดมุกดาหาร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
28 พ.ค. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านต้อนใหญ่ ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ความยาว ๘๗๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
28 พ.ค. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโคกซวก-บ้านไทรงาม ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ความยาว ๗๐๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 มิ.ย. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดบางโรง ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาว ๑๖๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
28 พ.ค. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ความยาว ๑,๓๓๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
28 พ.ค. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหินโงมเหนือ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม-เหนือน้ำ) ตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ความยาว ๑,๑๗๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
05 ก.ย. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.กาฬสินธุ์
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบราคา
14 ส.ค. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
04 ก.ย. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.จันทบุรี
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวบ้านปากน้ำแขมหนู ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
28 พ.ค. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณจุดผ่อนปรน บ้านหม้อ หมู่ ๘ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ความยาว ๑,๓๒๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
28 พ.ค. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้ำก่ำเหนือ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ความยาว ๗๕๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
02 พ.ค. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าส้มโฮง (ตอน ๒) ตำบลโคกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
02 พ.ค. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
28 พ.ค. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านขามเฒ่า หมู่ที่ ๒ - บ้านนาโดน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ความยาว ๙๘๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 ก.ค. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สอบราคาจ้างปรับปรุงลิฟต์โดยสารอาคารจอดรถ ๗ ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม ๙
สอบราคา
28 ส.ค. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างปรับปรุงทาสีภายนอก อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 และอาคารทางเชื่อมระหว่างอาคาร 2 และ 3 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9
สอบราคา
29 ส.ค. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.กาญจนบุรี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 ส.ค. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
การจัดจ้างเหมาก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียในถนนสาย 3173-3176 และถนนสายเพชรบุรี-บ้านแหลม (ฝั่งซ้าย) เชื่อมต่อกับท่อรวบรวมน้ำเสียเทศบาลเมืองเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
15 พ.ค. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านหล่าย หมู่ที่ ๑ –บ้านสบปราบเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ความยาว ๕๐๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน้า 51  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9