คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)
 

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
26 ธ.ค. 2556 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำเซบาย บริเวณวัดท่าหลวง บ้านเซ หมู่ที่ ๒ ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ความยาว ๓๔๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 ธ.ค. 2556 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำปาว ชุมชนคุ้มใต้ หมู่ที่ ๒ และชุมชนกุดกว้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว ๒๖๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
26 ธ.ค. 2556 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหลวง ด้านโรงไฟฟ้าโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ความยาว ๓๓๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
25 พ.ย. 2556 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเดื่อ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ความยาว ๗๕๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 พ.ย. 2556 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านพนอม หมู่ที่ ๓ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี ๕๔ ด้านท้ายน้ำ) ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ความยาว ๔๖๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 พ.ย. 2556 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสวยเสด็จ หมู่ ๑๔ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ความยาว ๕๐๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 มี.ค 2557 / 2557
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 มี.ค 2557 / 2557
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 มี.ค 2557 / 2557
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 บ้านวังขวัญ ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
28 ก.พ. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทะลุ หมู่ 2,3 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ความยาว 460 เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 มี.ค 2557 / 2557
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงแม่ระหัน หมู่ที่ 10 บ้านแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 มี.ค 2557 / 2557
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ ตำบลบ่อโพธิ์ ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 ธ.ค. 2556 / 2557
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านสนามคลี หมู่ที่ 5 ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 175 เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
17 ก.พ. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ความยาว ๒๐๐ เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 ก.พ. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแควอ้อม วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว ๑๒๕ เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
03 ก.พ. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแควอ้อม หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ความยาว ๖๐ เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
28 ม.ค. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดพิกุลเรียง ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว ๙๕ เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
17 ก.พ. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
การจัดจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 มี.ค 2557 / 2557
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานสีเขียวเชิงนิเวศและสุขภาพ
สอบราคา
31 ม.ค. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.พิจิตร
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หน้าวัดศรีศรัทธาราม หมู่ที่5 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร ความยาว 150 เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9