คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)
 

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
05 มิ.ย. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าทอง บริเวณหน้าวัดมะม่วงงาม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
09 มิ.ย. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.สมุทรสาคร
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าเนื้อเจริญ ซอย 1 หมู่ 4 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
สอบราคา
05 มิ.ย. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 พ.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.จันทบุรี
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงย่านชุมชนถนนตรีรัีตน์ เขตเทศบาลเมืองจันทนิมิตและเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 ธ.ค. 2556 / 2557
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาเขท่า หมู่ที่ ๓ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี ๕๓ ไปท้ายน้ำ) ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ความยาว ๖๙๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
22 พ.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.พัทลุง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะพร้อมศาลาเอนกประสงค์บริเวณน้ำตกปากราง
สอบราคา
21 พ.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.พัทลุง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์ถังแดงบ้านเกาะหลุง
สอบราคา
10 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ลำพูน
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านหนองสูน หมู่ที่ 1 - บ้านสันเจดีย์ริมปิง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
02 มี.ค 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลนครสมุทรสาคร (พื้นที่โกรกกราก) จังหวัดสมุทรสาคร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 พ.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.พัทลุง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวถนนสายเก่าเขาพับผ้า ถนนเพชรเกษม (ตรัง - พัทลุง) อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
สอบราคา
27 ก.พ. 2558 / 2558
สำนักสถาปัตยกรรม
โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 ม.ค. 2558 / 2558
สำนักสถาปัตยกรรม
รายงานขอจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองคำเขื่อนแก้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
06 ม.ค. 2558 / 2558
สำนักสถาปัตยกรรม
การประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
02 มี.ค 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
22 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
24 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาลตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ ๓ โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
02 มี.ค 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
07 ม.ค. 2558 / 2558
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
การจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนบางน้อย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรกนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
24 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
การจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ (หน้าวัดกกต้องสามัคคี) โดยการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรกนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 ธ.ค. 2557 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างปรับปรุงรั้วพร้อมกำแพงกันดินโดยรอบสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9