คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)
 

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
08 ก.ค. 2558 / 2558
สำนักสถาปัตยกรรม
โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 ก.ค. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ จำนวน 8 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 ก.ค. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารพักอาศัย 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
08 พ.ค. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดซื้อเครื่องทดสอบแรงดึงเหล็ก จำนวน 47 เครื่อง
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
13 ก.ค. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในบริเวณโครงการก่อสร้างอาคารเก็บและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ (e - bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
13 ก.ค. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำทิ้งอาคารเก็บและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ จังหวัดชลบุรี ความยาว 500 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ (e - bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
13 ก.ค. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์บริการและซ่อมบำรุง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ (e - bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
10 ก.ค. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
13 ก.ค. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ซื้อ วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
13 ก.ค. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23 มิ.ย. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณคูบัว) ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
08 เม.ย. 2558 / 2558
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
การจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะปางตอง ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 พ.ค. 2558 / 2558
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะวิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรกนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
07 ก.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.อ่างทอง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว หมุ่ที่ 6 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
07 ก.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.นครพนม
ประกวดราคาจ้างโครงการกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงอาคารคลังสินค้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและสนับสนุนพืื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
29 มิ.ย. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างก่อสร้างงานส่วนต่อขยายอาคารจอดรถห้องสรง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
26 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านวัดจันทร์ตะวันตก หมู่ที่ ๗,หมู่ที่ ๑๐ (ระยะที่ ๓) ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ความยาว ๓๙๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16 เม.ย. 2558 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ความยาว ๔๑๓ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16 เม.ย. 2558 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๘ ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ความยาว ๕๑๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
05 มิ.ย. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าทอง บริเวณหน้าวัดมะม่วงงาม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9