คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)
 

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
05 มี.ค 2558 / 2557
สนง.ยผจ.แพร่
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 พ.ย. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณสถานีเรือ นรข. (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ำ) ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ความยาว ๓๗๘ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 พ.ย. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหลวง บ้านเมืองคลัง, บ้านพรพระธาตุ หมู่ ๑๕, หมู่ ๒๕ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ความยาว ๕๓๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 พ.ย. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บริเวณหน้าจวนผู้ว่าฯ ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ความยาว ๓๐๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
24 ก.พ. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ปรับปรุงศูนย์อาหารกรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 (ครั้งที่ 2)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.อุตรดิตถ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปาด วัดกกต้องสามัคคี ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
05 มี.ค 2558 / 2558
สนง.ยผจ.แม่ฮ่องสอน
งานก่อสร้างสวนประวัติศาสตร์ไทย-ญี่ปุ่น สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
05 มี.ค 2558 / 2558
สนง.ยผจ.แม่ฮ่องสอน
อิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างสวนประวัติศาสตร์ไทย-ญี่ปุ่น สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 ก.พ. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน 17 รายการ
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 ก.พ. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน 11 รายการ
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
30 ม.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.สมุทรสาคร
การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสุนัขหอน วัดปัจจันตาราม ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
02 มี.ค 2558 / 2558
สนง.ยผจ.สมุทรสาคร
สอบราคาจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก : จังหวัดสมุทรสาคร
สอบราคา
10 ก.พ. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.นราธิวาส
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก บริเวณบ้านสะ หมู่ที่ 8 ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 650 เมตร (จุดที่ 1)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
10 ก.พ. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.นราธิวาส
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก บ้านกะดูนุง หมู่ที่ ๒ ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส(จุดที่ ๑) ความยาว ๖๕๐ เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
04 ก.พ. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 ต.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16 ม.ค. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
05 ก.พ. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.ฉะเชิงเทรา
ปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ ระยะ 3
สอบราคา
30 ธ.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ตรัง
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำหนองเดา (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 ธ.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ตรัง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือบ้านพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9