คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)

 

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
25 ธ.ค. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.อ่างทอง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนวัดไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๒ เป็นลักษณะบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางลาด ความยาว 26 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
04 ธ.ค. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.อ่างทอง
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนบริเวณห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ความยาว 450 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
02 ธ.ค. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.อ่างทอง
โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดไชโยวรวิหาร อำเภอไขโย จังหวัดอ่างทอง ความยาว 125 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 ธ.ค. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.อ่างทอง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งชุมชนหมู่บ้านทรงไทยไผ่ดำพัฒนา ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
02 ธ.ค. 2558 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านวังยาว หมู่ ๑๔ ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ความยาว ๒๓๐ เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16 พ.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.อ่างทอง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางแก้วบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3, 4 ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ความยาว 167 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
02 ธ.ค. 2558 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบึงลำควง ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16 พ.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.อ่างทอง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อยหน้าวัดทองกลาง หมู่ที่ 4 ต. องครักษ์ อ. โพธิ์ทอง จ. อ่างทอง ความยาว 200 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16 พ.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.อ่างทอง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิงริมแม่น้ำน้อยบริเวณศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ความยาว 180 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 พ.ย. 2558 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านดอนนางหงส์ท่า (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี ๕๔ เหนือน้ำ) หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ความยาว ๗๒๘ เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
06 ม.ค. 2559 / 2559
สนง.ยผจ.อ่างทอง
โครงการปรับปรุงศูนย์ประวัติศาสตร์แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
02 ธ.ค. 2558 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ ๕, ๖ และ ๗ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว ๕๘๐ เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 พ.ย. 2558 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองแก้วเหนือ หมู่ ๑๒ ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ความยาว ๑,๐๕๘ เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 พ.ย. 2558 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพรม ช่วงบริเวณบ้านไร่ หมู่ ๗ บ้านท่าขามหมู่ ๘ และบ้านท่าเดื่อ หมู่ ๙ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ความยาว ๗๘๕ เมตร (ใหม่) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
13 พ.ย. 2558 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดน จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
02 ธ.ค. 2558 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณโค้งตาเขียว (ระยะที่ ๒) ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ความยาว ๔๓๐ เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 พ.ย. 2558 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสบสม-หาดไคร้ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี ๕๗ ไปท้ายน้ำ) ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ความยาว ๕๐๐ เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
24 พ.ย. 2558 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านสวนหลวง หมู่ ๒ ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ความยาว ๕๐๔ เมตร (ใหม่) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
24 พ.ย. 2558 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านตาลปากน้ำ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมท้ายน้ำ) หมู่ ๒ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ความยาว ๒๗๗ เมตร (ใหม่) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 พ.ย. 2558 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย หมู่ ๒ ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ความยาว ๓๘๐ เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th