คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)
 

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
12 ม.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
สอบราคา
26 ธ.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.นนทบุรี
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยทำการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ในพื้นที่ ตำบลขุศรี, ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
13 ม.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.นนทบุรี
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
สอบราคา
08 ม.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.ระนอง
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการค้าสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมก่อสร้างศูนย์บริการประชาชนที่จุดผ่านแดนถาวร ระนอง-เกาะสอง บริเวณท่าเทียบเรือศุลกากร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
08 ม.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.ระนอง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดผ่านแดนถาวร ระนอง - เกาะสอง
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 ม.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
สอบราคาโครงการจัดทำห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลย์ประเสริฐวิทย์) ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สอบราคา
13 ม.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
สอบราคาจ้างเหมาโครงการห้องสมุดด้วยตู้คอนเทรนเนอร์มอบให้กับโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา ปี 2558
สอบราคา
06 ม.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.แม่ฮ่องสอน
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์วัดต่อแพ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบราคา
13 ม.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.ตราด
สอบราคาจ้างโครงการจัดทำห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
สอบราคา
06 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.แม่ฮ่องสอน
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปาย (ช่วงที่ 2) ความยาว 486 เมตร บริเวณศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ หมู่ที่ 5 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 ม.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.หนองบัวลำภู
สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของศูนย์ทดสอบและหน่วยทดสอบวัสดุทั่วประเทศ(ก่อสร้างโรงดึงเหล็ก) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบราคา
30 ธ.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดด้วยตู้คอนเทนเนอร์มอบให้กับโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา ปี 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
สอบราคา
09 ม.ค. 2558 / 2557
สนง.ยผจ.นครพนม
สอบราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด นโยบายรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
สอบราคา
09 ม.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.นครพนม
สอบราคาจ้างโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
สอบราคา
25 ธ.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.นครพนม
โครงการกิจกรรมที่ 3 พัฒนาท่าเทียบเรือ และลานแคมป์ปิ้ง บริเวณสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
25 ธ.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.นครพนม
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาท่าเทียบเรือ (หน้าพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังเก่า,หน้าวัดมหาธาตุ) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และกิจกรรมที่ 4 พัฒนาท่าเทียบเรือบ้านกลางและตลาดกลางสินค้าเกษตร บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
09 ม.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.อุตรดิตถ์
สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558
สอบราคา
11 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณถนนวังจันทน์ฝั่งตะวันตก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 100 เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
06 ม.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.แพร่
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำห้องสมุดโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์มอบให้กับโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ปี ๒๕๕๘
สอบราคา
06 ม.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.สมุทรสาคร
สอบราคาจ้างโครงการห้องสมุดด้วยตู้คอนเทนเนอร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558
สอบราคา
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9