คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)
 

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
27 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.หนองบัวลำภู
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมภายในสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
สอบราคา
02 ธ.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.พัทลุง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ (หน่วยทดสอบวัสดุ) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง
สอบราคา
20 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.นครพนม
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครพนม เพื่อรองรับการประชุมระหว่างประเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
10 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.หนองบัวลำภู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหน่วยทดสอบวัสดุ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
25 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก กิจกรรมปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น (เเถว 2) หมู่ที่ 5,6,8,9 เเละทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ 10 ตำบลบางเเกว้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
25 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำเเม่กลอง (ต่อจากเขื่อนเดิม) พร้อมจัดภูมิทัศน์ บริเวณวัดท้ายหาด ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
25 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองโคน พร้อมจัดภูมิทัศน์ บริเวณหน้าวัดคลองโคน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 79 เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
10 พ.ย. 2557 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายกระดาษไข จำนวน 1 เครื่อง
สอบราคา
06 พ.ย. 2557 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 4 รายการ
สอบราคา
06 พ.ย. 2557 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สอบราคาซื้อคุรภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
สอบราคา
13 พ.ย. 2557 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ซื้อกล้องสำรวจ Total Station พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด
สอบราคา
17 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.นครพนม
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามและอาคารรับรองการจัดงานประเพณีสำคัญเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดและการจัดแสดงสินค้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.นครพนม
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมโยงเส้นทางศูนย์โลจิสติกส์สู่สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คำม่วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
25 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายหาดบริเวณอ่าวประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
25 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
17 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.พัทลุง
ประกวดราคาจ้างโครงการผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายโบ หมู่ที่ 9 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
25 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 10 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.อ่างทอง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณวัดสุวรรณราชหงส์ หมู่ที่ 5 ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ความยาว 150 เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
06 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.สมุทรสาคร
การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ศาลเจ้าอาม่า หมู่ที่ 5 ถึงคลองนายฮวด ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
05 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.สมุทรสาคร
การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอ่อนใจ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9