คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)
 

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
05 ก.พ. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.ฉะเชิงเทรา
ปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ ระยะ 3
สอบราคา
30 ธ.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ตรัง
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำหนองเดา (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 ธ.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ตรัง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือบ้านพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
24 ก.พ. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.สมุทรสาคร
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
28 ม.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.ลำพูน
สอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน พร้อมก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ทางลาด)
สอบราคา
11 ก.พ. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
สอบราคาจ้างปรับปรุง และก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดินฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
สอบราคา
12 ก.พ. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
สอบราคาจัดซื้อวัสดุบำรุงรักษาเเละปรับปรุงซ่อมเเซมเขื่อนป้องกันตลิ่งในความรับผิดชอบของสำนักงานโยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม บริเวณวัดภุมรินทร์กุฎีทอง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
สอบราคา
04 ก.พ. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
สอบราคาจ้างปรับปรุง ต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงเหล็กและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
สอบราคา
04 ก.พ. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
สอยราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมเเก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัม) ตำบลเเม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
08 ธ.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัย สารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมก่อสร้างสะพานเชื่อมทางเดินและปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานเขางู ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
02 ธ.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางขึ้นสะพานทางเดินอุทยานหินเขางู ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว อำเภอเมืองราชบุรี และอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน ๔ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
30 ธ.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ราชบุรี
สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมางานก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ปี ๒๕๕๘ บริเวณวัดเทพอาวาส อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
สอบราคา
19 ธ.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ราชบุรี
สอบราคาจ้างเหมางานการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (ห้องน้ำ) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
สอบราคา
17 ธ.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ราชบุรี
สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัย สารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมก่อสร้างห้องน้ำ ณ วัดมหาธาตุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
สอบราคา
12 ธ.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ราชบุรี
สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของศูนย์ทดสอบและหน่วยทดสอบวัสดุฯ ปรับปรุง/ต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงเหล็ก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
สอบราคา
12 ธ.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ราชบุรี
สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัย สารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวก ก่อสร้างถนนทางเข้า พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน หมายเลข ๑๑ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
สอบราคา
04 ธ.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ราชบุรี
สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมปรับปรุงอาคารโรงฝึกซ้อมนักแสดงเชิดหนังใหญ่วัดขนอน ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
สอบราคา
01 ธ.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ราชบุรี
สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัย สารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวก ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณพื้นที่อุทยานน้ำพุร้อนโป่งกระทิง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
สอบราคา
15 ธ.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ราชบุรี
สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัย สารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวก ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
สอบราคา
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9