คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)
 

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
09 ต.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ตรัง
สอบราคจ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ ฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง จำนวน 2 รายการ
สอบราคา
11 มิ.ย. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ชุมชนวัดต้นสน บริเวณวัดต้นสน ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
01 ก.ค. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดถั่ว หมู่ ๑ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว ๑๕๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
01 ก.ค. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดป่าโมกวรวิหาร ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ความยาว ๑๕๖ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
01 ก.ค. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน วัดพังม่วง หมู่ ๓ ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว ๒๑๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
01 ก.ค. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเหือง บ้านหนองผือ หมู่ ๑ ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ความยาว ๒๖๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
01 ก.ค. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน เทศบาลตำบลวัดสิงห์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ความยาว ๒๙๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
01 ก.ค. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านคลองโลโพ หมู่ ๑๖ บ้านวังโพธิ์ทอง หมู่ ๑๗ - บ้านวังกุ่ม หมู่ ๕ - บ้านท่าแก้ง หมู่ ๙ ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ความยาว ๓๑๘ เมตร โดยการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
25 มิ.ย. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าแก้ง หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านหางเรียง หมู่ที่ ๘ ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ความยาว ๒๑๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
01 ก.ค. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านวัดจันทร์ตะวันตก หมู่ ๗,๑๐ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ส่วนต่อเนื่อง) ความยาว ๒๔๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23 มิ.ย. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออกหน้าสภอ.เมืองอ่างทอง ถนนเทศบาล 6 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
29 ก.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ ๖ ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ความยาว 300 เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
08 พ.ค. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองรวมเมืองชลบุรี เพื่อก่อสร้างสะพานเลียบชายฝั่งทะเล ช่วงที่ ๑ เริ่มจากจุดเชื่อมบริเวณศาลาประชาคมรวมใจชน ถึงถนนข้างโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเมืองชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
25 มิ.ย. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณบ้านคกเลาเหนือ ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ความยาว ๗๓๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
01 ก.ค. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 มิ.ย. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมบริเวณถนนเทศบาล 16 จากสะพานลำท่าแดง-ป้อมตำรวจ ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
01 ก.ค. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
01 ก.ค. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาลตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ ๒ โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
01 ก.ค. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนบางเลน ระยะที่ ๑ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
01 ก.ค. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะหนองบึงกาฬ ระยะที่ ๑ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9