คลิกเพื่อดูประกาศร่าง TOR ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
  

  ค้นหาข้อมูลประกาศร่าง TOR :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
สถานะ
23 ส.ค. 2559 / 2559
สนง.ยผจ.ยโสธร
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานฯกิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิมานพญาแถน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
08 ส.ค. 2559 / 2559
สนง.ยผจ.สมุทรปราการ
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ:59076231542
ประกาศ
22 ก.ค. 2559 / 2559
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 ชั้น 11 อาคาร 10 ชั้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศ
23 มิ.ย. 2559 / 2559
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองอังวะ หมู่ที่ 1 ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคา/สอบราคา
21 มิ.ย. 2559 / 2559
สนง.ยผจ.ตราด
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงด่านพรมแดนถาวรบ้านหาดเล็กให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
06 มิ.ย. 2559 / 2559
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
ร่างประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเเม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดน้อยเเสงจันทร์ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 91 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
01 มิ.ย. 2559 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ความยาว ๓๐๐ เมตร
ประกวดราคา/สอบราคา
01 มิ.ย. 2559 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณถนนประเวศน์เหนือสายหน้าริมน้ำ เขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ความยาว ๑๓๕ เมตร
ประกวดราคา/สอบราคา
01 มิ.ย. 2559 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง หมู่ ๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว ๑๑๙ เมตร
ประกวดราคา/สอบราคา
19 พ.ค. 2559 / 2559
สนง.ยผจ.ชุมพร
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างการป้องกันลาดไหล่เขา บริเวณข้างศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ เขาพระตำหนัก ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
17 พ.ค. 2559 / 2559
สนง.ยผจ.ร้อยเอ็ด
ร่างประกาศประกวดราคาโครงการจัดทำพื้นที่สัญลักษณ์(Landmark) สวนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา
ประกาศ
17 พ.ค. 2559 / 2559
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 ชั้น 11 อาคาร 10 ชั้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศ
25 เม.ย. 2559 / 2559
สนง.ยผจ.นนทบุรี
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองอ้อมนนท์ บริเวณวัดเสาธงหิน หมู่ที่ ๑ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ๋ จังหวัดนนทบุรี ความยาว ๘๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
ประกวดราคา/สอบราคา
25 เม.ย. 2559 / 2559
สนง.ยผจ.ร้อยเอ็ด
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอุทยานเรียนรู้เพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศ
22 เม.ย. 2559 / 2559
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นดาดฟ้าอาคารทางเชื่อม ชั้น 4 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 6 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศ
07 เม.ย. 2559 / 2559
สนง.ยผจ.ขอนแก่น
ร่าง ประกาศจังหวัดขอนแก่น เเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบน้ำอุปโภคบริโภคและใช้สอย ณ บริเวณหนองอีเลิง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๓
ประกาศ
04 เม.ย. 2559 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองช่วงนุกูล เทศบาลตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ความยาว 1,046 เมตร
ประกาศ
29 มี.ค 2559 / 2559
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
ร่างประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การประกวดราคาจ้างโครงการท่องเที่ยวทางน้ำชมวิถีชีวิตเเละโบราณสถานริมเเม่น้ำเเม่กลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
24 มี.ค 2559 / 2559
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
23 มี.ค 2559 / 2559
สนง.ยผจ.ชุมพร
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างการป้องกันลาดไหล่เขา บริเวณข้างศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เขาพระตำหนัก หมู่ที่ 6 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145 l 146
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th