คลิกเพื่อดูประกาศร่าง TOR ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
  

  ค้นหาข้อมูลประกาศร่าง TOR :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
สถานะ
22 ต.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ขอนแก่น
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านชีท่าวังเวิน หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
ประกาศ
22 ต.ค. 2557 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ประกาศ
22 ต.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายหาดสามร้อยยอด ระยะที่ 1 บ้านหนองข้าวเหนียว ม.2 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 540 เมตร พร้อมทางเดินหลังสันเขื่อน
ประกาศ
22 ต.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.จันทบุรี
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงป้ายหน้านสำนักงานและปรับปรุงกั้นห้องทดสอบเหล็กของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
ประกวดราคา/สอบราคา
22 ต.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ขอนแก่น
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง บ้านท่าพระทราย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ประกาศ
21 ต.ค. 2557 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอ้อมน้อย ระยะที่ 3 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ประกาศ
21 ต.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.สมุทรสาคร
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ศาลเจ้าอาม่า หมู่ที่ 5 ถึงคลองนายฮวด ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
21 ต.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.สมุทรสาคร
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอ่อนใจ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
21 ต.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.สมุทรสาคร
ประกวดราคาจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก : จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
21 ต.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.เชียงราย
ร่างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำอิง หมู่ ๑ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ประกาศ
20 ต.ค. 2557 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าอุเทน (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี ๕๗ ท้ายน้ำ) หมู่ ๓ ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ความยาว ๙๕๔ เมตร
ประกาศ
20 ต.ค. 2557 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านขามเฒ่า หมู่ ๒ – บ้านนาโดน หมู่ ๑๑ (ตอน ๒) ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ความยาว ๓๔๖ เมตร
ประกาศ
20 ต.ค. 2557 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเหล่าหนาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ความยาว ๕๐๒ เมตร
ประกาศ
20 ต.ค. 2557 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหมากก่อง หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านเดื่อเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ความยาว ๔๖๓ เมตร
ประกาศ
20 ต.ค. 2557 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคลัง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ความยาว ๔๐๐ เมตร
ประกาศ
20 ต.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.อุดรธานี
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล บริเวณตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
ประกาศ
20 ต.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.อุดรธานี
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล บริเวณตำบลบ้านฝือ ตำบลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ประกาศ
20 ต.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.อุดรธานี
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งศรีเมือง เฟส 2
ประกาศ
17 ต.ค. 2557 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนท่าวุ้ง ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ประกาศ
17 ต.ค. 2557 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนพรหมพิราม ระยะที่ 2 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศ
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9