คลิกเพื่อดูประกาศร่าง TOR ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
  

  ค้นหาข้อมูลประกาศร่าง TOR :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
สถานะ
10 ก.ย. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของลิง, อาคารที่พักรักษาสัตว์ และอาคารสำนักงานบริการนักท่องเที่ยว ณ ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ประกาศ
10 ก.ย. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.ลพบุรี
ร่างขอบเขตของงาน และเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของลิง, อาคารที่พักรักษาสัตว์ และอาคารสำนักงานบริการนักท่องเที่ยว ณ ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ประกาศ
09 ก.ย. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.ลำพูน
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการล้านนาน่ามอง กิจกรรมที่ 2 การก่อสร้างและประดับตกแต่งระบบไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์และความโดดเด่นให้แก่โบราณสถานภายในวัดพระธาตุหริภุญชัย (งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)
ประกวดราคา/สอบราคา
08 ก.ย. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.ตรัง
ประกาศร่าง TOR การจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณเกาะเนรมิต หมู่ที่ 1 บ้านท่าเรือ ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ประกาศ
04 ก.ย. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.เชียงราย
ประกาศร่าง TOR โครงการส่งเสริมศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติกลุ่มประเทศ GMS ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย (บริเวณบ้านฝั่งหมิ่น) ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประกวดราคา/สอบราคา
04 ก.ย. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณตลาดชายแดนสิงขร ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศ
02 ก.ย. 2557 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างบริการอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสาร Fiber Optic ความเร็ว 120 Mbps
ประกาศ
01 ก.ย. 2557 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์สถานีโครงข่ายหลัก (Base Station) จำนวน 15 สถานี
ประกาศ
28 ส.ค. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลาดงา บริเวณรอบวัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ที่ 3 ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศ
27 ส.ค. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.สมุทรสาคร
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรม : ก่อสร้างสนามเทนนิสเพื่อสุขภาพ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
ประกวดราคา/สอบราคา
26 ส.ค. 2557 / 2555
สนง.ยผจ.กาญจนบุรี
โครงการปรับปรุงห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
ประกวดราคา/สอบราคา
21 ส.ค. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.จันทบุรี
โครงการกาอสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง หมู่ 7 ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคา/สอบราคา
15 ส.ค. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.พัทลุง
ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่าง ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง กิจกรรมหลักทำการขุดลอกแหล่งน้ำบริเวณฟาร์มตัวอย่าง ความยาว 2,400.00 เมตร
ประกาศ
08 ส.ค. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ร่าง TOR โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลาดงา บริเวณรอบวัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ที่ 3 ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศ
08 ส.ค. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
ประกวดราคาจ้างพัฒนาแหล่งน้ำบึงสำโรง หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลิง ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ประกวดราคา/สอบราคา
08 ส.ค. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.เชียงใหม่
ร่างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) โครงการล้านนาน่ามอง งานปรับภูมิทัศน์เส้นทางเข้าสู่บ้านถวาย หมู่ที่ 2 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่.
ประกวดราคา/สอบราคา
04 ส.ค. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.สมุทรสาคร
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรม : ก่อสร้างสนามเทนนิสเพื่อสุขภาพ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
01 ส.ค. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่จังหวัดสมุทรสงคราม ค่าปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์สวนอนุสรณ์สถานแฝดสยาม อิน-จัน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
ประกวดราคา/สอบราคา
22 ก.ค. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.สมุทรปราการ
ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองชลประทานและมีเส้นทางจักรยานภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู บริเวณสามห่วง ถึง บริเวณซอยเสด็จแม่บังภัย
ประกวดราคา/สอบราคา
22 ก.ค. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.ตรัง
ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตรัง
ประกวดราคา/สอบราคา
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9