คลิกเพื่อดูประกาศร่าง TOR ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
  

  ค้นหาข้อมูลประกาศร่าง TOR :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
สถานะ
28 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ชุมพร
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดินฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
28 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางขึ้นสะพานทางเดินอุทยานหินเขางู ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
27 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ตรัง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือบ้านพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ประกาศ
27 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองทุ่งน้อย หมู่ 3 ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 222 เมตร
ประกาศ
27 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.นนทบุรี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา (แม่น้ำลัดเกร็ด) บริเวณวัดฉิมพลี (เพิ่มเติม) หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ประกาศ
27 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมปรับปรุงถนนเลียบอ่าวประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศ
26 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ลพบุรี
งานปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตามแนวถนนสุระนารายณ์ บริเวณหน้าโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา หมู่ที่9 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ประกาศ
26 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ลพบุรี
งานปรับปรุงการระบายน้ำวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเลีบยถนน รพช.ถึงทางระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตอนที่ 2 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ยกเลิก
26 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ลพบุรี
งานปรับปรุงการระบายน้ำวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนน รพช. ถึงทางระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตอนที่ 2 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ประกาศ
26 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ลพบุรี
งานปรับปรุงทางระบายน้ำตามแนวถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ประกาศ
26 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.อ่างทอง
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ โรงจอดรถและบ้านพักข้าราชการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
26 พ.ย. 2557 / 2558
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ (หน้าวัดกกต้องสามัคคี)
ประกาศ
26 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.นครราชสีมา
ประกวดราคาปรับปรุงศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
25 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.เชียงราย
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติกลุ่มประเทศ GMS ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
25 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.เชียงราย
ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติกลุ่มประเทศ GMS (ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและอื่นๆ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
25 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองโคน พร้อมจัดภูมิทัศน์ บริเวณหน้าวัดคลองโคน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 79 เมตร
ประกวดราคา/สอบราคา
25 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณคลองมะขามเรียง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศ
25 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
โครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก กิจกรรมปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น (เเถว 2) หมู่ที่ 5,6,8,9 เเละทางเดิน คสล. หมู่ที่ 10 ตำบลบางเเก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 2.756 กิโลเมตร
ประกวดราคา/สอบราคา
25 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมเเม่น้ำเเม่กลอง (ต่อจากเขื่อนเดิม) พร้อมจัดภูมิทัศน์บริเวณวัดท้ายหาด ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 80 เมตร
ประกวดราคา/สอบราคา
25 พ.ย. 2557 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะวิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ประกาศ
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9