กรมโยธาฯ มอบรางวัลประกวดวาดภาพระบายสี “ชุมชน ในฝันของฉัน”
กรมโยธาฯ ระดมทัพปรับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนรองรับในระยะ 20 ปี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทรงเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ จ.นนทบุรี
กรมโยธาธิการและผังเมือง เดินหน้าจัดอบรมเสริมสร้างภาคีเครือข่ายจังหวัดสงขลา