ค้นหาวารสารกรม ฉบับที่

วารสารกรมฯ ฉบับที่ 45 / 2558 [download ทั้งฉบับ]
สารบัญ :
       - บทบรรณาธิการ
       - ภารกิจกรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวง
       - โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริ จ.ชุมพร
       - ผังเมืองในสมัยรัชกาลที่ ๙
       - อาคารสิริกาญจนทักษิณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส
       - อาคารที่ประทับ เขาดอกไม้พื้นที่ต่อเนื่องโครงการชั่งหัวมัน
       - วัง ๗ หัวเมืองมลายูในไทย
       - คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่
       - คุ้มหลวง หอคำ เวียงแก้ว "นครลำปาง"
       - แนวทางการสร้างชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วารสารกรมฯ ฉบับที่ 44 / 2557 [download ทั้งฉบับ]
สารบัญ :
       - บทบรรณาธิการ
       - เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายกับภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง
       - แผ่นดินไหว กับภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง
       - ศูนย์ประสานงานเพื่อตรวจสอบอาคาร เนื่องจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย (ศปอ.)
       - กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย
       - แผ่นดินไหวภัยเงียบที่ไม่ควรประมาท
       - อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)
       - โครงการพัฒนาผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเกาะพยาม จังหวัดระนอง
       - โครงการพัฒนาเมืองเชียงคาน "เมืองงามในความทรงจำ"
       - การจัดการขยะตกค้างในหมู่บ้านจัดสรร : กรณีศึกษาหมู่บ้านจัดสรรเมืองเอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

วารสารกรมฯ ฉบับที่ 43 / 2557 [download ทั้งฉบับ]
สารบัญ :
       - ตราประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์
       - ประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์
       - โครงการก่อสร้าง "พระพุทธชยันตี หนองบัวลำภู"
       - โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวม : การจัดทำ โครงข่ายทางจักรยาน เมืองลำปาง
       - การติดตามประเมินผล โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมในปี 2552 ประจำปีงบประมาณ 2556
       - 151 ปี นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม
       - ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางและจัดทำผังเมือง Personal Factors Influencing Participation in the Urban Planning Process
       - การวางแผนการใช้ที่ดินและความเสี่ยงน้ำท่วมในเขตผังเมืองรวมเมืองพูนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

วารสารกรมฯ ฉบับที่ 42 / 2557 [download ทั้งฉบับ]
สารบัญ :
       - มาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว มยผ. 2300-56
       - ผังเมืองกับการควบคุมห้างค้าปลีกขนาดใหญ่กรณีไทย - ญี่ปุ่น
       - ความเป็นมาและความสำคัญของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
       - การวางผังเมืองด้วยภาพจำลอง 3 มิติ
       - นวัตกรรมการเก็บน้ำท่วมหลากในชั้นน้ำใต้ดินของประเทศไทย
       - การตั้งรับภัยพิบัติเมือง (ตอนจบ)

วารสารกรมฯ ฉบับที่ 41 / 2556 [download ทั้งฉบับ]
สารบัญ :
       - โครงการผังเมืองเพื่อการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูง
       - นวัตกรรมการเก็บน้ำท่วมหลากหลายในชั้นน้ำใต้ดินของประเทศไทย
       - บทวิเคราะห์ การผังเมืองกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ต้นน้ำยม (ต่อจากฉบับที่ 40)
       - ทัศนะเรื่องการใช้พลังงาน ในอาคารและสถาปัตยกรรมในประเทศไทย
       - ความเป็นมาและความสำคัญของการอนุรักษ์
       - การตั้งรับภัยพิบัติเมือง (ตอนที่ 2)
       - เรื่องควรรู้เกี่ยวกับอาเซียน
       - ภาพลักษณ์กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6  

เริ่มนับจำนวนผู้เข้าชมเมื่อเดือน มิถุนายน 2550
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)