เอกสารด้านผังเมือง





คู่มือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวมจังหวัด


ผังเมืองของเรา



คู่มือ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ วางและจัดทำผังเมืองรวม
เพื่อประกาศกฎกระทรวงใช้บังคับต่อเนื่อง


การ์ตูนการผังเมือง ชุด ผู้บุกรุก ผู้บุกรุก



คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เรื่องการวางและจัดทำผังเมืองรวม (ฉบับปรับปรุง)


ร่วมใจ ร่วมฝัน สร้างสรรค์เมืองน่าอยู่




การประชุมหารือเรื่อง การกำหนดสัดส่วนพื้นที่ใช้สอย
อาคารรวมต่อพื้นที่แปลงที่ดิน ในข้อกำหนด
กฏกระทรวงผังเมืองรวม :-
  1. การกำหนด FAR กรณีผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549
  2. ร่างข้อกำหนดผังเมืองรวมเมืองนครปฐม
  3. ผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
  4. โครงการวางและจัดทำผังเมืองอำเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง
  5. ผังเมืองรวมชุมชนปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  6. การกำหนดสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยอาคาร 
(Floor Area Ratio:F.A.R)



การวิเคราะ์ห์ืการใช้ประโยชน์ที่ดินและคมนาคมขนส่ง
เพื่อการวางผังเมืองรวม ด้วยโปรแกรมประยุกต์


โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่



โครงการจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลและผังชุมชน อบต.
ปีงบประมาณ 2552



มติสำคัญของคณะกรรมการผังเมือง เล่ม 7
(ส.ค. 2549-ก.ค. 2551)


การ์ตูน มารู้จักผังเมืองกันเถอะ


ท้องถิ่นกับการผังเมือง


สัญญลักษณ์ในผังเมืองรวม


ขั้นตอนการวางผังเมืองรวม


หลักหมุดผังเมืองรวม


เปิดประตูความรู้สู่จัดรูปที่ดิน


 



คู่มือการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามแนวทางผังเมือง เฉพาะ  


คู่มือการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ


 


คู่มือการจัดทำลานกีฬาอเนกประสงค์ ระดับชุมชน-ตำบล  



เอกสารบรรยายหลักสูตร ภารกิจด้านวางและจัดทำ
ผังเมืองรวม :-
  1. การเขียนรายการประกอบแผนผังและการจัดทำ
ข้อกำหนดของแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง



  2. การปิดประกาศ 90 วัน และคำร้องด้านคมนาคม
และขนส่ง



  3. การวางและจัดทำแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง  
  4. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ




  5. แผนงานโครงการสนับสนุนให้มีการพัฒนาตาม
แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง






ความรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่
ี่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบของกรมฯ
 




บทความวิชาการผังเมือง (รวบรวมจากวารสารข่าวสาร
กรมการผังเมือง เอกสารประกอบการสัมมนา และ
การฝึกอบรมด้านการผังเมือง ของกรมการผังเมือง )
 
  ข้อแนะนำ :

 
e-Document  มี 2 รูปแบบ
1. รูปแบบหนังสือเสมือนจริง
โดยจะต้องติดตั้งโปรแกรม
DNLreader
(ติดตั้งเพียงครั้งเดียว)
และเมื่อเปิดใช้งาน
ให้คลิกปุ่ม    ของเมนูด้านบน
เพื่อขยายขนาด
2. รูปแบบ PDF