Untitled Document
 
:: ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง ::
 
 
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา วิศวกรใหญ่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การควบคุมงานก่อสร้างและการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ”  [25 มิถุนายน 2556]
 
นางสาวปราณี นันทเสนามาตร์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐาน รก.ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง ให้สัมภาษณ์ ในรายการ วาระประเทศไทย เรื่อง “ปรับผังเมืองรับเมกกะโปรเจกต์”  [25 มิถุนายน 2556]
 
นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับ นายเจตน์ ธนวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย และคณะในโอกาสตรวจเยี่ยมกรมโยธาธิการและผังเมือง  [20 มิถุนายน 2556]
 
นายชนินทร์ ทิพย์รัตน์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การจัดทำยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของกรมโยธาธิการและผังเมือง ”  [17 มิถุนายน 2556]
 
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ครั้งที่ 27/2/2556  [17 มิถุนายน 2556]
 
คณะผู้ดูงานจากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานในหลักสูตรการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์  [17 มิถุนายน 2556]
 
นายมเหศวร ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกรม เป็นผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดี กับ นายอภิชาติ สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง “ 15 ปี กกต. บนเส้นทางประชาธิปไตยไทย ”  [17 มิถุนายน 2556]
 
ยผ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 โครงการวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่ กลุ่มอำเภอเมืองนครราชสีมา โชคชัย สูงเนิน ปักธงชัย ปากช่อง วังน้ำเขียว และครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  [14 มิถุนายน 2556]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 3/2556  [12 มิถุนายน 2556]
 
นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะ  [12 มิถุนายน 2556]
 
นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานการการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2  [11 มิถุนายน 2556]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์คมชัดลึก เรื่อง วิสัยทัศน์ และทิศทางการดำเนินนโยบายการบริหารงาน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  [06 มิถุนายน 2556]
 
นายเทพชัย เสรีอำนวย ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมผู้บริหาร และข้าราชการ เป็นผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง นำพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  [06 มิถุนายน 2556]
 
นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ การประมาณราคากลางสำหรับงานอาคารและระบบสาธารณูปโภค ” รุ่นที่ 4  [06 มิถุนายน 2556]
 
ให้ประชาชนไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดผังเมืองรวมชุมชนแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  [06 มิถุนายน 2556]
 
ายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้การต้อนรับ Mr.Takeo Ochi ผู้เชี่ยวชาญระยะสั้น องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในช่วงเมษายน-มิถุนายน 2556  [06 มิถุนายน 2556]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้การต้อนรับ ดร.สิงห์ ตั้งเจริญชัยชนะ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง และคณะ เพื่อให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกำหนดผังเมืองรวมของแต่ละจังหวัด และปรึกษาการพิจารณาผังเมืองรวมจังหวัดต่างๆ  [05 มิถุนายน 2556]
 
ชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2556เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 โดย นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในการมอบ  [05 มิถุนายน 2556]
 
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ ร่วมสนทนาสดในรายการสถานีประชาชน เนื่องจาก “ชาวบ้านในตำบลพิกุลทอง ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี เดือดร้อนจากเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อยเกิดการทรุดตัว  [05 มิถุนายน 2556]
 
นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นตัวแทนกรม ร่วมแสดงความยินดี พร้อมบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศลให้กับนางปนัสย์สร อริยวงศ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมธนารักษ์  [30 พฤษภาคม 2556]
 
หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 
DeZing by ++Orasa++