Untitled Document
 
:: ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง ::
 
 
อธิบดีร่วมบันทึกเทปถวายพระพรกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  [29 กรกฎาคม 2552]
 
สัมมนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  [24 กรกฎาคม 2552]
 
ภาพข่าวสัมมนาการปราบปรามทุจริตในวงราชการ  [24 กรกฎาคม 2552]
 
ภาพข่าวงานสัมมนา "แผนที่กับภารกิจของกรม"  [14 กรกฎาคม 2552]
 
กรมโยธาฯจัดสัมมนา "แผนที่กับภารกิจของกรม"  [10 กรกฎาคม 2552]
 
ภาพข่าวสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง  [19 มิถุนายน 2552]
 
สัมมนาโครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกล่มจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง  [18 มิถุนายน 2552]
 
กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้บังคับผังเมืองรวม  [09 มิถุนายน 2552]
 
ภาพข่าวการสัมมนาโครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่มที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม  [29 พฤษภาคม 2552]
 
สัมมนาโครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม  [28 พฤษภาคม 2552]
 
ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1 จ.นครราชสีมา  [19 พฤษภาคม 2552]
 
ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1 จ. อุบลราชธานี  [19 พฤษภาคม 2552]
 
ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1 จ.นครพนม  [19 พฤษภาคม 2552]
 
ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1 จ.อุดรธานี  [19 พฤษภาคม 2552]
 
ยผ.จัดสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์  [19 พฤษภาคม 2552]
 
เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  [19 พฤษภาคม 2552]
 
เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนสว่างวัฒนา จังหวัดเพชรบูรณ์  [01 พฤษภาคม 2552]
 
ภาพข่าวลงนามถวายพระพร  [29 เมษายน 2552]
 
ภาพข่าวพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายกรมพระยานริศราฯ  [29 เมษายน 2552]
 
ภาพข่าวที่ปรึกษาให้สัมภาษณ์สดรายการวิทยุสวท.  [29 เมษายน 2552]
 
หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 
DeZing by ++Orasa++