Untitled Document
 
:: ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง ::
 
 
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา วิศวกรใหญ่ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ  [20 กุมภาพันธ์ 2558]
 
นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้แทน กรมโยธาธิการและผังเมือง  [20 กุมภาพันธ์ 2558]
 
นายสรเดช สุนทรารชุน ผู้ตรวจราชการกรม เป็นผู้แทนกรมโยธาธิการ  [20 กุมภาพันธ์ 2558]
 
ชาวโยธาธิการและผังเมือง ร่วมมือร่วมใจลดใช้พลังงาน  [20 กุมภาพันธ์ 2558]
 
นายธีรพันธ์ นันทกิจ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดี  [20 กุมภาพันธ์ 2558]
 
ยผ.มอบรางวัล นายช่างดีชวนน้องประกวดวาดภาพ "เมืองแห่งความสุข"  [20 กุมภาพันธ์ 2558]
 
กีฬาโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “อีสานเกมส์ ครั้งที่ 2/2558 เชียงคานเกมส์”  [15 มกราคม 2558]
 
ยผ.จัดสัมมนา “การวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ชุมชนชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  [12 มกราคม 2558]
 
ยผ.จัดสัมมนา “การวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ”จังหวัดสระแก้ว  [12 มกราคม 2558]
 
น้อมเกล้าถวายพลับพลาเขาดอกไม้ ต่อเนื่องโครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี  [30 ธันวาคม 2557]
 
ยผ.จัดสัมมนา การวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ชุมชนชายแดนอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  [19 ธันวาคม 2557]
 
ยผ.เปิดโครงการ “คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข” จังหวัดพะเยา  [17 ธันวาคม 2557]
 
ยผ.จัดสัมมนา การวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ชุมชนชายแดนอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  [12 ธันวาคม 2557]
 
ยผ เปิดโครงการ คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข จังหวัดพะเยา  [11 ธันวาคม 2557]
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  [26 พฤศจิกายน 2557]
 
นางอรไท ศักดิ์พันธ์พนม ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้แทนกรมฯ ร่วมเกียรติในพืธีมอบเครื่องหมาย รับรองมาตราฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2557  [26 พฤศจิกายน 2557]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การผังเมืองกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1  [25 พฤศจิกายน 2557]
 
ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้แทนกรมฯ ร่วมเกียรติในกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางถ่ายทำภาพยนต์  [20 พฤศจิกายน 2557]
 
ยผ. จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น “การวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้าเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จังหวัดตาก  [19 พฤศจิกายน 2557]
 
นายมเหศวร ภักดีคง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายยงยุทธ มะลิทอง  [18 พฤศจิกายน 2557]
 
หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 
DeZing by ++Orasa++