Untitled Document
 
:: ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง ::
 
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อเพื่อการวางผังเมืองฯ  [28 มกราคม 2553]
 
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองกับกรมพัฒนาที่ดิน  [15 มกราคม 2553]
 
พิธีลงนามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ  [07 มกราคม 2553]
 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  [30 ธันวาคม 2552]
 
อธิบดีฯบรรยายพิเศษ อบรมหลักสูตรนักบริหารโยธาธิการและผังเมือง รุ่นที่ 3  [25 ธันวาคม 2552]
 
คณะผู้แทนบาห์เรน ศึกษาดูงานด้านโยธาธิการและผังเมืองของไทย  [18 ธันวาคม 2552]
 
อธิบดีฯ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมลงนามถวายพระพร 5 ธันวาคม 2552  [15 ธันวาคม 2552]
 
นายสุนัย อภิรักษ์ธาธาร พร้อมข้าราชการ วางพานพุ่มถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 10 ธันวาคม 2552  [15 ธันวาคม 2552]
 
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานโยธาธิการและผังเมือง รุ่นที่ 3  [04 ธันวาคม 2552]
 
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน  [04 ธันวาคม 2552]
 
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  [04 ธันวาคม 2552]
 
เสวนาองค์ความรู้ "พะเยากับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน"  [30 พฤศจิกายน 2552]
 
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน ณ อาคารจามจุรี  [30 พฤศจิกายน 2552]
 
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552  [30 พฤศจิกายน 2552]
 
อธิบดี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552  [24 พฤศจิกายน 2552]
 
ขอเชิญร่วมสานเสวนา เรื่อง "พะเยากับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน"  [19 พฤศจิกายน 2552]
 
เสวนาองค์ความรู้เพื่อพะเยาเป็นเมืองน่าอยู่  [19 พฤศจิกายน 2552]
 
ขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมออกไปอีก 5 ปี  [16 พฤศจิกายน 2552]
 
เชิญผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูข้อกำหนดผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  [13 พฤศจิกายน 2552]
 
ขอเชิญรับชมสารคดี "ผังเมืองเรื่องต้องรู้"  [22 ตุลาคม 2552]
 
หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 
DeZing by ++Orasa++