Untitled Document
 
:: ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง ::
 
 
ยผ.ลงพื้นที่กำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดไร่ขิง ตามโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข  [12 มิถุนายน 2558]
 
ยผ.จัดสัมมนา "การวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย"  [05 มิถุนายน 2558]
 
ยผ. ขานรับนโยบายตรวจเข้มเครื่องเล่นทั่วประเทศ  [04 มิถุนายน 2558]
 
กรมโยธาฯ จับมือ TK park เปิดห้องสมุดมีชีวิต ๗๖ แห่งทั่วประเทศ  [26 พฤษภาคม 2558]
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุม โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร  [22 พฤษภาคม 2558]
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานการประชุม โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์  [22 พฤษภาคม 2558]
 
นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและการพัฒนาเมือง(ประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์) เป็นประธาน เปิดสัมมนาและมอบนโยบาย เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติ ในการออกคำสั่งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและการบังคับคดี  [22 พฤษภาคม 2558]
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุม โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดน่าน  [01 พฤษภาคม 2558]
 
นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบ 82 ปี  [01 พฤษภาคม 2558]
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุม โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา  [01 พฤษภาคม 2558]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบรางวัลห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ  [01 พฤษภาคม 2558]
 
มท. มอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  [03 เมษายน 2558]
 
ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดกิจกรรมตรวจเยี่ยม โครงการ “นครนายกร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ประชาสุขใจ”  [12 มีนาคม 2558]
 
นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานสัมมนา เรื่อง “การวางผังเมืองเพื่อรองรับ การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย”  [12 มีนาคม 2558]
 
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา วิศวกรใหญ่ ให้สัมภาษณ์ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ในรายการข่าวดังข้ามเวลา  [11 มีนาคม 2558]
 
ยผ.จัดประชุม “โครงการวางผังและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนชายแดน ด่านพระเจดีย์สามองค์” อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  [09 มีนาคม 2558]
 
ยผ.จัดสัมมนา "การวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย"  [02 มีนาคม 2558]
 
นายธีรพันธ์ นันทกิจ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดี  [02 มีนาคม 2558]
 
มอบรางวัลและทุนการศึกษาโครงการนายช่างดีชวนน้องวาดภาพ  [26 กุมภาพันธ์ 2558]
 
กีฬาสัมพันธ์ “โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภาคเหนือ” ครั้งที่ 2/2558  [23 กุมภาพันธ์ 2558]
 
หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 
DeZing by ++Orasa++