Untitled Document
 
:: ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง ::
 
 
นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานงานแถลงข่าว "มหาดไทยทั่วทิศ อธิฐานจิตพุทธชยันตี ถวายปีมหามงคล" โดยมีข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าร่วมงานดังกล่าว  [31 พฤษภาคม 2555]
 
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และข้าราชการกรมฯ ร่วมพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 199 รูป รุ่นที่ 3  [31 พฤษภาคม 2555]
 
ข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 300 คน เข้าร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  [31 พฤษภาคม 2555]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วม (JCC) " โครงการเพื่อความยั่งยืน และเผยแพร่ระบบการจัดรูปที่ดิน  [31 พฤษภาคม 2555]
 
นายสุนัย อภิรักษ์ธาธาร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมคณะ เป็นผู้แทนกรมฯนำพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  [31 พฤษภาคม 2555]
 
นายชนินทร์ ทิพย์รัตน์ ผู้ตรวจราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  [31 พฤษภาคม 2555]
 
นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายมณฑล สุดประเสริฐ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย (JICA)  [28 พฤษภาคม 2555]
 
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมประชุมและแถลงข่าว เรื่อง " การจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  [24 พฤษภาคม 2555]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  [22 พฤษภาคม 2555]
 
นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการใหม่ ณ ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [16 พฤษภาคม 2555]
 
รายการเช้านี้ที่หมอชิตสัมภาษณ์ท่านอธิบดี ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6  [14 พฤษภาคม 2555]
 
นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการ ตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่  [14 พฤษภาคม 2555]
 
นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และการดำเนินการปิดประกาศให้ประชาชนรับทราบ  [14 พฤษภาคม 2555]
 
ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ พร้อมนักประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารเผยแพร่ เรื่อง คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย และการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวฉบับประชาชน แก่สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ  [14 พฤษภาคม 2555]
 
นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ในปีพ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2555  [14 พฤษภาคม 2555]
 
เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และระบบป้องกันน้ำท่วม  [01 พฤษภาคม 2555]
 
รำลึก ๑๔๙ ปี “ นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม ”  [01 พฤษภาคม 2555]
 
นายอุดม พัวสกุล นำคณะผู้บริหารร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  [01 พฤษภาคม 2555]
 
พิธีเปิดโครงการขุดลอกคลองเปรมประชากร  [01 พฤษภาคม 2555]
 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันข้าราชการพลเรือน  [01 พฤษภาคม 2555]
 
หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 
DeZing by ++Orasa++