Untitled Document
 
:: ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง ::
 
 
รับฟังความคิดเห็นประชาชน “การวางผังเมืองเพื่อสนับสนุนการขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ 5 อำเภอ จังหวัดน่าน”  [09 กรกฎาคม 2555]
 
สัมมนาเตรียมความพร้อมการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว  [29 มิถุนายน 2555]
 
ยกเลิก โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวางผังเมืองเพื่อท้องถิ่น  [26 มิถุนายน 2555]
 
สัมมนาเตรียมความพร้อมการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว  [26 มิถุนายน 2555]
 
สัมมนาการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ  [26 มิถุนายน 2555]
 
การวางและจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้  [26 มิถุนายน 2555]
 
นางปราณี นันทเสนามาตร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐาน ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนปาล  [26 มิถุนายน 2555]
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร กิจการหอสมุดดำรงราชานุภาพ  [26 มิถุนายน 2555]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ผังเมืองกับปัญหาน้ำท่วม  [26 มิถุนายน 2555]
 
กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่ สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ  [26 มิถุนายน 2555]
 
นางสาวศิระภา วาระเลิศ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555 ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร  [15 มิถุนายน 2555]
 
เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  [15 มิถุนายน 2555]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะ  [15 มิถุนายน 2555]
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง จัดฝึกอบรม หลักสูตร " นักบริหารงานพัฒนาเมือง"  [15 มิถุนายน 2555]
 
ผังเมืองกับปัญหาน้ำท่วม  [15 มิถุนายน 2555]
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ" เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2555 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9  [12 มิถุนายน 2555]
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมจัดบูธนิทรรศการ เกี่ยวกับโครงการฟื้นฟูน้ำท่วม พร้อมแจกแผ่นพับเผยแพร่ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี  [06 มิถุนายน 2555]
 
คณะผู้ดูงานจากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9  [06 มิถุนายน 2555]
 
นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา นครศรีฯ เกมส์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2555 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  [06 มิถุนายน 2555]
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" (ปรับปรุงระบบ ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่24 ,25 และ 28 พฤษภาคม 2555  [31 พฤษภาคม 2555]
 
หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 
DeZing by ++Orasa++