Untitled Document
 
:: ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง ::
 
 
โครงการเสวนาธรรม เรื่อง "ธรรมะจากพระโอษฐ์"  [19 กรกฎาคม 2555]
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ "ไทยพีบีเอส"  [19 กรกฎาคม 2555]
 
นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะข้าราชการ  [18 กรกฎาคม 2555]
 
โครงการวางผังพัฒนาพื้นที่ชุมชนชนบทอำเภอเมืองน่าน อำเภอภูเพียง อำเภอสันติสุข และอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน  [11 กรกฎาคม 2555]
 
สัมมนาการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ  [10 กรกฎาคม 2555]
 
การวางและจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้  [10 กรกฎาคม 2555]
 
การวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี  [10 กรกฎาคม 2555]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ผังเมืองกับปัญหาน้ำท่วม  [10 กรกฎาคม 2555]
 
รับฟังความคิดเห็นประชาชน เรื่อง การวางผังเมืองเพื่อสนับสนุนการขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ 5 อำเภอ จังหวัดน่าน  [10 กรกฎาคม 2555]
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อนุภาคกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ  [10 กรกฎาคม 2555]
 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 สัมภาษณ์ท่านรองมณฑล สุดประเสริฐ เรื่อง แผนปฏิบัติการบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน และระยะยั่งยืน  [10 กรกฎาคม 2555]
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดสัมมนา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  [10 กรกฎาคม 2555]
 
รายการเมดอินไทยแลนด์ สัมภาษณ์นายสุชาติ ตรีสัตยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม เรื่อง บ้านลอยน้ำ  [10 กรกฎาคม 2555]
 
นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  [10 กรกฎาคม 2555]
 
โครงการวางและจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  [10 กรกฎาคม 2555]
 
โครงการวางและจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ  [10 กรกฎาคม 2555]
 
โครงการวางผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพพื้นที่เขาเต่าและบริเวณโดยรอบ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  [10 กรกฎาคม 2555]
 
โครงการวางผังพื้นที่ชุมชนต้นแบบและศูนย์กลางการเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ชายฝั่งทะเลชะอำ-หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  [10 กรกฎาคม 2555]
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อนุภาคกลุ่มจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี  [10 กรกฎาคม 2555]
 
นายสมหวัง ดำรงพงศาวัฒน์ รักษาการวิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมสนทนาสดในรายการสถานีประชาชน  [10 กรกฎาคม 2555]
 
หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 
DeZing by ++Orasa++