Untitled Document
 
:: ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง ::
 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมืองร่วมกับชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดฝึกอบรม “การทำและประดิษฐ์สบู่โดยใช้สมุนไพร”  [02 เมษายน 2556]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2556  [01 เมษายน 2556]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเลี้ยงรับรอง เพื่อเป็นการขอบคุณ Mr.Shinichi AOKI หัวหน้าที่ปรึกษาโครงการเพื่อความยั่งยืนและเผยแพร่ระบบการจัดรูปที่ดิน ที่ครบวาระการปฎิบัติงานพร้อมต้อนรับMr.Shunsaku SAWADA ที่มาปฎิบัติงานแทน  [29 มีนาคม 2556]
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการผังเมือง จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “ นักบริหารงานพัฒนาเมือง ”รุ่นที่ 2 และศึกษาดูงานการบริหารจัดการเมืองภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทำกิจกรรมภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม จังหวัดเพชรบุร  [28 มีนาคม 2556]
 
นายชนินทร์ ทิพย์รัตน์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “ การควบคุมงานและตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ” รุ่นที่ 4  [25 มีนาคม 2556]
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาลญี่ปุ่น โดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมโครงการเพื่อความยั่งยืนและเผยแพร่ ระบบการจัดรูปที่ดิน(JCC) ครั้งที่ 6  [22 มีนาคม 2556]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ “เปิดปม”  [20 มีนาคม 2556]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ นักบริหารงานพัฒนาเมือง ”รุ่นที่ 2  [20 มีนาคม 2556]
 
นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร“ ผู้ตรวจสอบอาคาร ” รุ่นที่ 12  [20 มีนาคม 2556]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประธานเปิดการสัมมนา“การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาตามผังเมืองเพื่อบรรเทาภัยพิบัติ”  [20 มีนาคม 2556]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้การต้อนรับ Mr. Shinichi AOKI ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น ระยะยาว หัวหน้าที่ปรึกษาโครงการเพื่อความยั่งยืนและเผยแพร่ระบบการจัดรูปที่ดิน พร้อมคณะ  [12 มีนาคม 2556]
 
มล.ปนัดดา ดิสกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท”ในการอบรมโครงการ คุณธรรมนำทางสร้างสรรค์ความสำเร็จ  [06 มีนาคม 2556]
 
นายผดุง ลิ้มเจริญรัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมการประชุมหารือ เรื่อง ทบทวนการวางและจัดทำผังเมืองรวม  [04 มีนาคม 2556]
 
ชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดฝึกอบรม “การผนึกภาพลงบนเครื่องใช้โดยวิธีเดคูพาจ”  [04 มีนาคม 2556]
 
นายชนินทร์ ทิพย์รัตน์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นตัวแทนกรมแสดงความยินดี และร่วมบริจาคเงิน แก่ นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์ รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา การประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 34 ป  [04 มีนาคม 2556]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมคณะผู้บริหารกรม ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 54 ปี สำนักงบประมาณ  [20 กุมภาพันธ์ 2556]
 
นายชนินทร์ ทิพย์รัตน์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายบุญเชิด คิดเห็น อธิบดีกรมที่ดิน เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 112 ปี กรมที่ดิน  [20 กุมภาพันธ์ 2556]
 
นายธีรพันธ์ นันทกิจ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นตัวแทนกรม ร่วมแสดงความยินดี กับ นางอำภา รุ่งปิติ รองผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ รักษาการแทนผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้ง 40 ปี การเคหะแห่งชาติ  [13 กุมภาพันธ์ 2556]
 
นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน เปิดการสัมมนาแนวคิดในการวางผังให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน เรื่อง “แนวทางการจัดทำผังเมืองรวมรูปแบบใหม่”  [12 กุมภาพันธ์ 2556]
 
พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี บรรยายธรรม เรื่อง ‘ธรรมะจากพระโอษฐ์’  [12 กุมภาพันธ์ 2556]
 
หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 
DeZing by ++Orasa++